A tizenharmadik havi nyugdíj egyszeri juttatás – A nyugdíj emelés beépül ellátásba kötelező szinten tartó rendszeres

A tizenharmadik havi nyugdíj, ellátás egyszeri juttatás kötelező (GDP legalább 3,5%-ához kötött)! Az emelés beépül ellátásba kötelező szinten tartó

A tizenharmadik havi nyugdíj, ellátás  2022.februártól minden évben, egyszeri juttatás!
(a rendelet megjelent 2021.12.07.)

A nyugdíjasok, ellátottak a tizenharmadik havi nyugdíj teljes összegét 2022.
februártól évente kézhez kapják
A tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonlóan, más meghatározott pénzbeli
ellátásban részesülő személyek is részesülnek tizenharmadik
havi ellátásban.

Tizenharmadik havi ellátásban részesülnek mindazok, akik 2020.
legalább egy napjára, valamint 2021. év januárjára

korhatár előtti ellátásban,
szolgálati járandóságban,
átmeneti bányászjáradékban,
táncművészeti életjáradékban,
rokkantsági ellátásban,
rehabilitációs ellátásban,
baleseti járadékban,
bányászok egészségkárosodási járadékában,
fogyatékossági támogatásban,
vakok személyi járadékában,
rokkantsági járadékban,
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló
kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
polgármesterek közszolgálati járadékában,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi
alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő
támogatásában,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági
támogatásban,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban,
az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé
nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben,
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
házastársi pótlékban vagy
házastárs után járó jövedelempótlékban
részesülnek.

A tizenharmadik havi ellátás megilleti
a 2021. januárban az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban vagy öregségi
nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt
az ellátását olyan, az előző felsorolásban szereplő ellátása helyett,
újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan,
az előző felsorolás szerinti ellátásának megszűnését követő naptól,
újraszámítás nélkül állapították meg, amelyben 2020. év legalább egy napjára
részesült,
a 2021. januárban rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti
járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is,
ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának,
rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok
egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg,
amelyben 2020. év legalább egy napjára részesült.

Ha a jogosult a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor
a tizenharmadik havi ellátás ellátásonként illeti meg
.

Amennyiben a jogosult több, a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve
tizenharmadik havi ellátásra jogosító
ellátásban részesül, a
tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegét ezen
ellátások együttes összege után kell kiszámolni.

2021-ben a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás
összege megegyezik a 2021 januárjában a jogosultat megillető, a 2020. év
legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító
nyugellátások és az előző felsorolásban szereplő tizenharmadik havi ellátásra
jogosító ellátások együttes összegének 25 százalékával.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik
havi ellátás a 2020. december havi ellátásnak a 2021. január 1-jétől esedékes
emeléssel megemelt összege alapján kerül kiszámításra.

Az utalást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2021. és 2022. február hónapban
hivatalból végzi, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem
kell benyújtania.

Postai kifizetés esetén a tizenharmadik havi nyugdíj,
illetve tizenharmadik havi ellátás a 2021. február havi ellátással együtt,a
szokásos nyugdíj-kifizetési napon kerül kifizetésre, azonban az összege az
utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetésre
kerül.
Belföldi bankszámlára történő utalás esetén a tizenharmadik havi
nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás külön utalási tételként, de a
nyugdíjakkal azonos napon, 2021. február 12-én kerül ügyfeleink számláin
jóváírásra.
Amennyiben az ellátás folyósítása külföldi bankszámlára történik, a
tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás a 2021. február
havi ellátással összevontan, egy tételként kerül utalásra.

A jogosult halála esetén a fel nem vett tizenharmadik havi
nyugdíj, tizenharmadik havi ellátás kifizetése:
A tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy
január hónapban bekövetkező halála esetén a juttatást a vele közös háztartásban
együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást
követő sorrendben, ezek hiányában
az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása
napjától számított egy éven belül. A kifizetés ez esetben nem hivatalból
történik, ahhoz külön kérelem előterjesztése szükséges.

Hatályos: 2021.12.08.
Hivatkozás: 1997.évi LXXXI.tv.6/A. §, 102/K. § (Tny)
ennek a tv.-nek a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm.r. és 342/2020.
(VII.14.) Korm.r. és 684/2021. (XII.7.) Korm.r. MK 223/2021. sz.

2022.
11.01-2022.01.01-jei visszamenőleges hatállyal 4,5 százalékkal hivatalból kell
emelni

azt az öregségi nyugdíjat,

azt az özvegyi nyugdíjat,

azt a szülői nyugdíjat,

azt az árvaellátást,

azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi
járadékot,

azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

azt a korhatár előtti ellátást,

azt a szolgálati járandóságot,

azt az átmeneti bányászjáradékot,

azt a táncművészeti életjáradékot,

azt a rokkantsági ellátást,

azt a rehabilitációs ellátást,

azt a baleseti járadékot,

azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,

azt a fogyatékossági támogatást,

azt a vakok személyi járadékát,

azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról
szóló kormányrendelet alapján

folyósított ellátást,

azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,

azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági
támogatást,

azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak
jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
árvák kiegészítő támogatását,

azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi
állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói
támogatást,

azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak
szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

azt a házastársi pótlékot,

azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,

azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

a nemzeti gondozási díjat,

azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy
semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és
juttatásokat, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését
kormányrendelet elrendeli,

amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022.
január havi emeléséről
szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a
alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

Az e rendelet alapján emelendő, 2022. novwmberre járó ellátásokat a
jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. Ha egy személy részére
egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az
ellátásokat külön-külön kell emelni. Több nyugellátásra való jogosultságot
érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a
hozzátartozói nyugellátásokat olyan módon emelt összegben kell tovább
folyósítani, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan
került volna folyósításra.

Rokkantsági járadék 2022.11.01.: 46 805Ft

Hatály: 2022.11.01.

Hivatkozás: 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelete a
nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről
MK 161/2022.sz. 2022.10.05.

2022. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot + a júliusi 3,9%
kiegészítő emelés után 4,5% kiegészítő emelés

Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6.
§ (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a
nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám a 2022. évben 0,5

2022 novemberében egyszeri juttatásra (prémium) jogosult az a
személy, aki 2022 novemberében

nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése
alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban, korhatár előtti ellátásban,
szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti
életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti
járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban,
vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, Magyar Alkotóművészeti
Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek
jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a
honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény
szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő
hozzátartozói támogatásban, a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62.
§-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
házastársi pótlékban, házastárs után járó jövedelempótlékban, a nemzeti
helytállásért elnevezésű pótlékban, nemzeti gondozási díjban vagy az egyes
személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított
elítéléssel összefüggésben járó kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában
foglaltak szerint megemelendő – emelésben vagy juttatásban részesül.

Hatály: 2022.10.06.

Hivatkozás: 376/2022. (X. 5.) Korm. rendelete a 2022. évi
nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő,
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com, bernath.julia@versenykepesseg.eu