Rászorultságtól függő támogatások

Rendkívüli / rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyermektartásdíj előleg…

Reggeli gyors (2020. július 01., szerda 06:00)29 perctől 35.perc 50 mp-ig: Aki 2020.07.01-jétől nem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékát (7.710Ft), három hónap után – tv.módosítás miatt hat hónap után – elesik az egészségügyi szolgáltatás térítésmentes igénybevételének lehetőségétől. (Az a tartozás számít bele a háromhavi elmaradásba, amelyik 2020. július 1. után keletkezik.) Kivéve a sürgősségi ellátást, ez alapvető emberi jog, az élethez jog.
A legkiszolgáltatottabbak kerülnek ki az egészségügyi ellátásból, a NAV felé köztartozása (adóssága, amit behajt NAV) lesz.
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-julius-01-szerda-0600-11482

Rehab jogi szakértőként fenti témában rövid tájékoztatásom: Az a személy, akire Magyarországon a társadalombiztosítás szabályai kiterjednek és nem biztosított, valamint egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult – a kockázatközösség elve alapján – egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles. Egészségügyi szolgáltatási járulékot csak annak kell fizetnie, aki semmilyen más jogcímen, és szociális rászorultság alapján sem jogosult egészségbiztosítási szolgáltatásra.

A járulékfizetést a kötelezett helyett, annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti (pl. a jövedelemmel nem
rendelkező személy után a családtagja). A járulékfizetésre kötelezett személynek a járulékfizetés átvállalását az állami
adóhatósághoz 15 napon belül be kell jelenteni, mert csak az állami adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé az átvállalás/befizetés. Ha a járulékfizetést átvállaló nem fizeti
be a járulékot, a járulékfizetésre egyébként kötelezett személy lesz köteles megfizetni azt, az átvállalástól függetlenül.

Mentesül a járulék fizetése alól az a személy, akinek kérelmére – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a járási hivatal – az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultságról hatósági bizonyítványt állít ki.

Az egészségügyi szolgáltatásra való szociális rászorultságot a járási hivatal annak állapíthat meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 120 %-át (2020-ban a 34.200,- Ft-ot), illetve egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (2020-ban a 42.750,- Ft-ot) és családjának vagyona nincs.
A szociális rászorultságot igazoló hatósági bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét, taj számát, a
rászorultság tényét, az igazolás hatályosságát. A hatósági bizonyítvány hatályossága 1 év, a szociális rászorultságot a kérelem benyújtásának napjától igazolja. (2019.évi CXXII. törvény (új Tbj.))
Mobilon rehab jogi szakértőként ingyen útmutatást nyújtok pár perc alatt ellátások, felülvizsgálatok, foglalkozási rehabilitáció
témában.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Pénzbeli támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,valamint pótlék
Óvodáztatási támogatás 2015.09.01-től megszűnik
Gyermektartásdíj megelőlegezése

Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye
Otthonteremtési támogatás
Természetben nyújtott támogatások
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Jogosult:
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át 39. 900-Ft, ha

 • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek
 • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át 37. 050-FT, az a.) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
 • külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
 • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja.
  Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője
  Összeg, forma: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít:
 • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • a pénzbeli támogatásnak (évi két alkalommal)
 • az ingyenes tankönyvnek
 • egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
  Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,

Pénzbeli támogatás
Jogosult:
a jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

2009.július 1-jén fennáll, július hónapban 5. 800-Ft, továbbá ha

2009.11.01-jén fennáll, nov.-ben 5800Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Jogosult:
ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Megállapítás: a helyi önkormányzat képviselő testülete.
Összeg, forma: mértékét az önkormányzat rendeletében határozza meg. Természetben is nyújtható.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,valamint pótlék
Jogosult:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámja, ha

 • a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék), vagy időskorúak járadékában részesül.
  Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője.
  Összeg, forma: a támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a 2009-ben, amely 6. 270-Ft.
  A jegyző annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága
  1. július 1-jén fennáll, július hónapban 8. 400-FT, továbbá ha
  1. november 1-jén fennáll, november hónapban 8. 400-Ft, pótlékot állapít meg gyermekenként.
   Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Óvodáztatási támogatás
Jogosult:
az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője, aki

 • a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
 • továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.
  2009-től az óvodáztatási támogatás az új jelentkezők részére első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába.
  Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-, illetve négyéves, gyermeküket 2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009 júniusában tízezer forintot folyósítanak.
  Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője.
  Összeg, forma: első alkalommal 20. 000,- Ft.
  Második alkalommal 10. 000,- Ft.
  Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermektartásdíj megelőlegezése
Jogosult:

ha a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (57. 000-Ft)
Megállapítás: Gyámhivatal a bírósági határozat alapján.
Összeg, forma: a bíróság által meghatározott összeg.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye
Jogosult:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
 • három vagy többgyermekes családban élő gyermekek
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
  Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
  A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni.
 • a 18 éven aluli
 • a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve nappali tagozaton tanuló, valamint
  életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket.

Megállapítás: Intézményvezető.
Összeg, forma: gyermekétkeztetés esetén

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
 • fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-át
 • a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át
 • három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani .
  A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermek-otthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
  A települési önkormányzatoknak a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott gyermek-étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére is van lehetősége, melyhez állami támogatásban részesül.
  Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Otthonteremtési támogatás
Jogosult:

az a fiatal felnőtt, akinek legalább 3 éves időtartamú megszakítás nélküli nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg és készpénz- vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét
A készpénzvagyonba a fiatal felnőtt keresményéből származó megtakarítást nem lehet beszámítani.
Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha a 3 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére azért került sor, mert a szülő (szülők) felügyeleti jogának megszüntetése miatt vagy más okból a gyermeknek nem volt felügyeletet gyakorló szülője, és a gyermek neveléséről kirendelt gyám útján nem lehetett gondoskodni.
Megállapítás: Gyámhivatal.
Összeg, forma:
Mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el:

 • a 4 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40-szeresét,
 • a 4 évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét,
 • az 5 évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 60-szorosát.
  Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Jogosult: ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
Megállapítás: a helyi önkormányzat képviselő-testülete.
Összeg, forma: az általános iskolás gyermekek

 • tankönyv- és tanszerellátásának támogatása,
 • a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye,
 • tandíj,
 • egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve
 • egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.
  Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról