Bértámogatás (akkreditáció) 2024.

Bértámogatás, akkreditáció 2024.

Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás
Költségkompenzációs támogatás
Rehabilitációs költségtámogatás
Munkarehabilitáció
Fejlesztő-, felkészítő foglalkoztatás

Egyéb támogatásokról bővebben személyesen.

Megváltozott munkaképességű személyek támogatása: AKKREDITÁCIÓS bértámogatás

A Kormány 117/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2016. évi 78. szám 2016. 05. 06. hétfő
Hatályos: a kihirdetést követő 3. napon, 2016. 09.
Amely végrehajtási rendeleteiben pontosan rögzíti a 2016. 05.01-jétől hatályos 2011. évi CXCI. törvény módosításának megfelelően: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokat, többek között a következő lényeges változásokat tartalmazza:

 1. ha „a rehabilitációs ellátásban részesülő személy akkreditált munkáltatónál folytat keresőtevékenységet, a rehabilitációs terv kidolgozásába az akkreditált munkáltató képviselőjét is be kell vonni.”
 2. a hatóság a rehabilitációs tervben foglaltak végrehajtása érdekében a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek rehabilitációs mentort (a továbbiakban: mentor) jelölhet ki, amennyiben a rehabilitációs terv előkészítése keretében történő konzultáció során az ügyfél azt kéri, és annak szükségessége megállapításra került.
 3. tartalmazza a mentor pontos feladatait, annak végrehajtási módját, a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó személy végzettségi, képzettségi, gyakorlati tapasztalat elvárásokat,
 4. tartalmazza azt, hogy a rehabilitációs szolgáltatást önként kérő megváltozott munkaképességű személy (a továbbiakban: a rehabilitációs szolgáltatást kérő személy) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, első fokon eljáró rehabilitációs hatóságnál kérheti az Mmtv. szerinti nyilvántartásba vételét, annak leírja a módját, menetét,
 5. tartalmazza a rehabilitációs szolgáltatást kérő személy az első fokon eljáró rehabilitációs hatóságnak 10 napon belüli bejelentési kötelezettségeinek eseteit
 6. tartalmazza, hogy minden év január 15-éig az általa üzemeltetett elektronikus felületen közzéteszi hivatal a tárgyévben támogatható foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és annak igénybevételének különböző feltételeit. Ettől eltérően – 2016. július 15-éig teszi közzé.
 7. tartalmazza: a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának szabályait
 8. tartalmazza: a foglalkozási rehabilitációt elősegítő, képzési célú támogatások szabályait
 9. tartalmazza: a Hivatal által üzemeltetett elektronikus felületen közzéteszi a tárgyévben támogatható – 21/G. és 21/H. § szerinti – képzések (a továbbiakban: támogatható képzések) adatait és a képzési célú támogatás igénybevételének feltételeit
 10. tartalmazza: a 117/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete 1. sz. mellékletében a komplex rehabilitáció összefüggésében felmerülő szociális rehabilitációs szükségleteket; a 2. sz. mellékletében a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások formáit; a 3.sz.mellékletben az akkreditációhoz szükséges működési feltételeket; a 4.sz.mellékletében a rehabilitációs szolgáltatási tevékenység értékelési szempontjait
 • A szociális és az akkreditációs foglalkoztatás és támogatása Kormány rendeletek módosítása
 • azoknál a munkáltatóknál, akik legfeljebb 20 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatnak, a rehabilitációs tanácsadói és a mentori tisztséget egy személy is betöltheti oly módon, hogy legalább napi 4 órás munkaviszonyban (osztott munkakörben 2-2 órában) is elláthatja feladatait
 • ha a munkavállaló rehabilitációs tervével összhangban áll a segítő személyként történő foglalkoztatása, biztosítja a módosítás a segítő személyre vonatkozó kedvezőbb elszámolási szabályok alkalmazásának lehetőségét
 • a 3 éves keretszerződés tartalmi elemeit egyszerűsíti, a legfontosabbakat tartalmazza, minden egyebet az éves támogatási szerződésben foglal
 • egy munkavállaló után egyszerre csak egy munkáltató részesülhet az e rendelet szerinti támogatásban.
 • A támogatással érintett megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásának költségei bérköltség helyett többletköltségként is elszámolhatóak, ha a munkáltató őt – a rehabilitációs tervvel összhangban – a 327/2012. Korm.r. 12. § szerinti rehabilitációs tanácsadóként, a 13. § szerinti rehabilitációs mentorként vagy a 14. § szerinti segítő személyként foglalkoztatja.
 • Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató rehabilitációs tanácsadót legalább napi 4 órában – legfeljebb 20 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén legalább napi 2 órában – munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztat.

Rehabilitációs tanácsadóként és mentorként az 1. melléklet szerinti képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személy foglalkoztatható.

 • A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele – a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók által ledolgozott összes munkaórát figyelembe véve – a havi átlagban legalább napi 4 órás időtartamú foglalkoztatás. A havi átlagban napi 4 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel.
  védett foglalkoztatás: az akkreditált munkáltató általi, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 2. cikk 100. pontjában meghatározott foglalkoztatás, ha a munkáltató tranzit vagy tartós foglalkoztatást biztosít, és munkavállalóinak legalább 30%-a az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül;
  (285/2014. (XI.20.) Korm.r.)

A munkahely-teremtési támogatás keretében a fel nem használt támogatási összeget – pályázat útján – a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása céljából új munkahely létrehozása vagy meglévő munkahely átalakítása céljából lehet hasznosítani.
A finanszírozás hátterét a költségvetés által biztosított, de a foglalkoztatási támogatásra fel nem használt források adják.
Hivatkozás: 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 2013/153. (IX. 20.) 17:39:
Hatályos: a kihirdetést követő 3. naptól, vagyis 2013. 09. 23-tól.
Kivétel az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rész, mert az 2013. nov.1-től hatályos. (Hivatkozás: 335/2013. Korm. Rendelet 29 §)

Az akkreditált foglalkoztatási pályázat eredményeként a 327 vállalkozás 26 404 embert tartós, 4000-et pedig tranzit támogatási rendszerben foglalkoztathat 2014. január 1-jétől, kb. hasonlóan, mint 2013-ban, hasonlóak a számok az ezt követő években is.
Bér-, költségtámogatás (akkreditáció szükséges, pályázati úton)

 • tartós támogatott foglalkoztatás
 • tranzit foglalkoztatás
 • Terápiás foglalkoztatás 2014-től
 • TÁMOP EFOP

AKKREDITÁCIÓ

Az akkreditációt (bér-, költség támogatás) a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról), és a 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet (a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól) rendeletek alapján,

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH, ill jelenleg 2020-ban BFKH) hajt végre.
Az eljárás lényegi eleme a tanúsítvány megszerzése, célja
a foglalkoztatás központú rehabilitáció, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának, a társadalmi reintegráció elősegítése, a kieső jövedelem miatti keresetpótlás.

Az akkreditációs eljárás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók foglalkoztatási szempontú értékelésére, a megváltozott munkaképességű munkavállaló megfelelő alkalmazási feltételeinek minősítésére kerül sor.
Az akkreditáció alapja a kérelemben megjelölt telephelyek, fióktelepek minősítése.
A jogszabályok hatálya nem terjed ki a közigazgatási szervek, illetve az állami és helyi önkormányzati költségvetési szervek által alkalmazott megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, valamint a szociális intézményen belüli foglalkoztatásra.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának célja, annak tanúsítása, hogy az akkreditációs tanúsítványban meghatározott székhelyen, telephelyen, illetőleg fióktelepen a munkáltató
– rendelkezik azokkal az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatását, és
– tevékenységével elősegíti a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását.
A rehabilitációs tanúsítvány megítélése során megvizsgálják, hogy az adott telephely rendelkezik-e mindazokkal az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a megváltozott munkaképességű személy megfelelő munkahelyi környezetben való foglalkoztatását biztosítják.

Nem folyósítható a támogatás, ha a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtható, egyéb támogatásban részesül.
VÁLTOZÁS 2012.től! A rehabilitációs tanúsítványok határozatlan időtartamra szólnak (eddig alap 5 év, rehabilitációs 3 év, kiemelt 2 év), és megszerzésük adott költséggel jár:

 • 250 fő alatt 200 ezer Ft,
 • 249 fő felett 400 ezer Ft (eddig létszámtól függően öt kategóriában 50, – 150 ezertől 800 ezer volt).
  Az eljárásban a telephelyek akkreditációja külön költségként jelenik meg.
  További költségként jelenik meg a különböző dokumentumok beszerzéséhez kapcsolódó kiadások, melyek az eljáráshoz szükségesek, de el nem számolhatók.

Alapvető követelmények
(327/2012. XI. 16. Korm.r. szerint, többek között:

 • nincs szervezeti-, működési forma megkötés.
 • Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő kikötése nélkül)
 • Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik.
 • Köztartozás mentesség.
 • Nem áll csőd-, felszámolás-, végelszámolás alatt.
 • Rendezett munkaügyi kapcsolatok (1/2012. NGM r.)
 • Szolgáltatói kapcsolatrendszer.
 • Akadálymentesített környezet.
 • Megfelelő szakmai,- személyzeti-, technikai háttér.
 • Jelenlegi védett foglalkoztatási minősítési eljárásban előírt feltételek, csatolandó dokumentumok szükségesek kiegészítéssel.
 • Más érdekkörében végzett tevékenység engedélyezett (ellenőrizendő körülmények között a támogatás átjátszása elkerülése végett)

Kötelezettségek többek között
(327/2012.(XI. 16.) Korm.r.):

 • akkreditációs követelményeknek, ill. foglalkoztatási megállapodásban, a keretszerződésben, és az éves finanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelő működés.
 • Ellenőrzés lehetővé tétele, segítése
 • Éves beszámolási kötelezettség
 • Nyilvántartás vezetési kötelezettség Költségvetési támogatásnál megváltozott munkaképességű személynek tekintendő és a munkáltatója támogatást vehet igénybe azon személy esetében
  JELENLEGI jogszabály tekintetében:
  I. Aki a 2012. január 1-jét követően benyújtott ellátás megállapítására, vagy hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelmére elvégzett komplex minősítés szerint
  a) rehabilitálható, ezen belül
  • foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1), vagy
  • tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1), vagy akinek a
  b) rehabilitációja nem javasolt, ezen belül
  • egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a kérelem benyújtása vagy a felülvizsgálat időpontjában az öt évet nem haladja meg (B2), vagy
  • egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a kérelem benyújtása vagy a felülvizsgálat időpontjában az öt évet nem haladja meg (C2), vagy
  • kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható (D)
  • egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes (E) (2013. 09. 23-tól)
  II. akinek 2011. évben, vagy azt megelőzően megállapított ellátását, vagy 2011. december 31-ét megelőzően indult és 2012. évben megállapított ellátását (2013. 06. 30-tól)
  • rokkantsági ellátásként, vagy
  • rehabilitációs ellátásként folyósítják, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig, valamint,
  III. aki rehabilitációs ellátásban részesül és 2012. március 31-éig benyújtott nyilatkozatában kérte a komplex minősítés elvégzését, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig, valamint
  IV. aki rokkantsági járadékban részesül, a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig.
  V. aki fogyatékossági támogatásban részesül (2014. 01. 01-jétől).
  VI. vak személyi járadékban részesülő személy (2016. 05. 01-jétől 2016. évi 55. sz. MK 2016. évi XXVI.tv. és Mmtv.)

Az Adatkezelés alcím alatt a 21/B § tartalmazza a nyilvántartással kapcsolatos szabályokat.

Hatályos: 2013. június 30. (2013. évi XCVII. törvény 69 § (1) bek.) ill. 2013. szept. 23. és 2014. január 1. MK 213.
Hivatkozás: a 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szólóban, annak is 76 §-ban, 2013. 06. 21. MK 102.sz. és 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet MK 2013/153. (IX. 20.) 2011.évi CVCI.tv.Mmtv. és 327/2011.évi (XII.29.)Korm.r.2013.évi CCXXV.tv.(XII.18.)

VÁLTOZÁS! TRANZIT FOGLALKOZTATÁS

Maximum három évre állapítható meg (egy évre köthető).
A komplex minősítés alapján rehabilitálható (B1, C1) kategóriás megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében.
Cél: legalább hat hónapos nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás, arra felkészítés, ez idő alatt rehabilitációs mentori szolgáltatást biztosít.
Fokozatosan csökkenő támogatás (2014-től):

 • 100%
 • 90%
 • 80%
  Munkapróba: RSZSZ hozzájárulásával megállapodás keretében MMK-s munkavállaló nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatása munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzése céljából maximum négy hónapig, akár több munkahelyen.

VÁLTOZÁS! TARTÓS FOGLALKOZTATÁSbAN

Három évre állapítható meg korlátozás nélkül meghosszabbítható.
Cél: képességek megőrzése, fejlesztése védett körülmények között, nincs fokozatosan csökkenő támogatás.

VÁLTOZÁS! ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

 • munkabér-, szociális hozzájárulási adó
 • megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből adódó többletköltségei
 • egyéni támogatásra valamennyi munkáltatóra egységesen éves keretösszeg kerül (ez nem fedi le teljes egészsében a költségeket)
 • megállapításra (tranzitra, tartósra külön-külön)
  EGYÉB FORRÁSLEHETŐSÉGEK:
 • védett munkahelyek részére fenntartott közbeszerzések
 • TÁMOP 1.1.1-12
 • TÁMOP 5.3.8.
 • Rehabilitációs kártya

VÁLTOZÁS! PÁLYÁZATRÓL

https://ikr.nrszh.hu/ikr/ A regisztrációt követően az NRSZH elektronikus rendszerén keresztül lehet pályázni.

A miniszter minden évben – a Hivatal december 5-ig megküldött javaslata alapján december 10-ig meghatározza a következő költségvetési évre vonatkozóan: a támogatási elveket, a szakmai teljesítmény-elvárásokat és annak mérőszámait (ezeket minden év december 31-ig a Hivatal honlapján közzé kell tenni), a támogatás tervezett éves keret összegét (minden év december 24-ig közzé kell tenni), tartós és tranzit foglalkoztatásban részt vevők létszámát. (327/2012. Korm.r. 31 §).
A támogatási szerződést az NRSZH Foglalkoztatási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály köti meg, utalja. .
A kifizetések utólagosan történnek, a megfelelő igazoló dokumentumok benyújtása, és sikeres pályázatot követően minden hó 8-ig. Első alkalommal febr.8-ig. Az utalt támogatás összege az éves keretösszeg 1/12-de, ami az elszámolást követően a következő utaláskor korrigálásra kerül.

A munkáltató által ténylegesen megfizetett bérköltség legfeljebb 75%-a támogatható.
Ám a bérköltség legfeljebb 100%-a támogatható, ha a munkáltató közhasznú jogállású egyesület, alapítvány vagy non-profit gazdasági társaság és a feltételeknek megfelel. (327/2012. Korm.r. 21 §)
A többletköltség legfeljebb 100%-a támogatható bizonyos feltételekkel. (327/2012. Korm.r. 22 §)

Pályázat elbírálási szempontjai:
Az elektronikus pályázati lapon lévő pontok kitöltése alapján.
Ha két pályázat azonos pontszámot ért el, akkor az nyer, amelyik előbb érkezett be.
Elutasítást megalapozó ok, ha a munkaadó nem felel meg az akkreditációs követelményeknek.

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

Adatváltozás átvezetése, jóváhagyása
Új telephely akkreditálása
Kiegészítő eljárás lefolytatása

 • hatályos tanúsítvánnyal rendelkezők (+/- 1 év)
 • védett foglalkoztatók (2011. január 1.-ét követően szerzett kiemelt tanúsítvány)
 • akkreditációs díj beszámítása

A munkáltató vezető tisztségviselője nem tölthet be rehabilitációs tanácsadói és/vagy rehabilitációs mentori tisztséget.

Az ellenőrzések típusai:

 • rendkívüli (értesítés, bejelentés nélkül)
 • komplex ellenőrzés (pályázat kiírása előtt)
 • tervezett eseti
  Az ellenőrzés során lehetőség van helyszíni szemle lefolytatására, ahol többek között a beadott dokumentumokban szereplő információkat is vizsgálják, ezen túl a jelenléti íveket, a kifizetéseket, munkaszerződéseket is ellenőrizhetik.
  A dokumentáció pontos vezetése azonban érdeke a munkáltatónak, mivel a munkaügyi szervezeten keresztül lehet a támogatást igényelni, és a folyósítás az előző havi elszámolás beérkezésével teljesül.
  A támogatásban részesülő munkáltatókat az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH Akkreditációs Osztálya), az EMMI (Emberi Erőforrás Minisztérium), továbbá – a támogatások felhasználása tekintetében – a NAV (Nemzeti Adó-, és Vámhivatal) ellenőrzi.

Az akkreditált helyszínek ellenőrzése:
Telephelyi körülmények

 • cégtábla, cégmegjelölés, tevékenység végzéséhez hatósági engedélyek
 • személyi, tárgyi feltételek
 • munkaeszközök, technológia
 • telephely vizsgálata (akadálymentesítettség, szociális-, egészségügyi körülmények)
  Személyi körülmények
 • munkaügyi dokumentáció (munkaszerződés, munkaköri leírás/tájékoztató, jelenléti ív, bérjegyzék, egyéb nyilvántartások: megváltozott munkaképességű munkavállalókról vezetett létszám, munkaidő, pihenőidő, szabadság, stb.)
 • egészségügyi dokumentáció (orvosi alkalmassági, aktuális szakvélemény, ellátásról határozat, hiszen jó néhány esetben ahhoz kapcsolódik a bértámogatás)
 • foglalkozási rehabilitációs dokumentáció (egyéni foglalkozási megállapodások, személyes rehabilitációs tervek, 3 éves szakmai program, szakmai program éves értékelése, éves beszámoló az akkreditációs követelmények betartásáról és a rehabilitációs tevékenységről, esélyegyenlőségi terv, tájékoztató a segítő szolgáltatásokról, amelyet faliújságra dolgozók számára elérhetővé is kell tenni, megváltozott munkaképességű munkavállalókról vezetett előírt kimutatás, szakmai személyzet foglalkoztatási előírt dokumentumai, tranzitos foglalkoztatást vállalónál akció terv)

SZANKCIÓK

Negatív értékelő pontok:

 • jogsértő magatartás megszüntetésére irányuló felszólítás (végzés)
 • támogatási szerződés megkötésének mérlegelése
  Tanúsítvány részleges visszavonása
  Tanúsítvány visszavonása
  Amennyiben a legalább 250 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató gazdasági társaság ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, a miniszter ügydöntő felügyelőbizottság létrehozását kezdeményezheti, melynek egy tagját a miniszter jelöli. Az FB előzetes jóváhagyása szükséges a támogatás felhasználását érintő határozatokhoz.
  Ha a munkáltató kevesebb, mint 250 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató gazdasági társaság vagy olyan legalább 250 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató gazdasági társaság, melynél ügydöntő felügyelő bizottság nem hozható létre és ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, a miniszter felügyelőbizottság létrehozását kezdeményezheti, melynek egy tagját a miniszter jelöli. Az FB véleményének előzetes kikérése szükséges a támogatás felhasználását érintő határozatokhoz.

A munkáltatónál a rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs tanácsadó látja el. A rehabilitációs tanácsadó:

 • elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel az abban foglaltak minőségéért, megvalósulásáért,
 • gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékeléséről,
 • gondoskodik a segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való kapcsolattartásról, az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítéséről a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá a szakmai programba, rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a munkavégzés helye szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen, gondoskodik a rendeletben írtak szerinti adatszolgáltatásról.
 • kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervével
  Rehabilitációs tanácsadóként a hivatkozott rendelet 1. melléklet szerinti képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személy foglalkoztatható.

1-100 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legalább napi 4 órában legalább 1 fő rehabilitációs mentort munkaviszonyban foglalkoztatni köteles.
A rehabilitációs mentor a rehabilitációs tanácsadóval együttműködve, a megváltozott munkaképességű munkavállalóval fennálló közvetlen kapcsolat révén, a munkavállaló érdekeinek és szükségleteinek figyelembevételével elősegíti a foglalkozási rehabilitáció hatékony megvalósulását.

 • kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak családjával,
 • felméri, valamint elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek fejlesztését,
 • tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban,
 • a munkavállaló egészségi állapota és képességei alapján megválasztja a szükséges egyéni vagy csoportos terápiát, részt vesz a végrehajtásában,
 • megválasztja a megfelelő oktatási módszereket,
 • részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában
 • közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szakigazgatási szerv között a megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében,
 • figyelemmel kíséri a munkapróbát, ellátja az ehhez kapcsolódó hivatkozott rendeletben meghatározott feladatokat,
 • a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű munkavállaló nyílt munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedése érdekében.
  Rehabilitációs mentorként – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével
 • az 1. melléklet szerinti képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személy foglalkoztatható.
  Ha a munkáltató legfeljebb 20 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó feladatait – teljes munkaidőben – egyazon személy elláthatja, amennyiben rendelkezik a hivatkozott rendelet 1. mellékletben a rehabilitációs tanácsadóra meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal.
  Hivatkozás: 327/2012. (XI. 16.) Korm.r. és 38/2012 (XI. 16.) EMMI rend.