Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 2024.

Egészségkárosodott emberek foglalkoztatása 2024.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását számos jogszabály szabályozza, amelyek célja az esélyegyenlőség biztosítása és a diszkrimináció megelőzése.
A munkáltatóknak tiszteletben kell tartaniuk a munkavállalók személyiségi jogait, beleértve az adatvédelmi jogokat is. Pl. a munkáltatók nem kérdezhetnek rá a munkavállalók egészségi állapotára, betegségére vagy fogyatékosságára, hacsak ez nem szükséges a munkakör betöltéséhez, vagy a munkavállaló önként nem adja meg ezeket az információkat.

A megváltozott munkaképességű személyek esetében a munkáltatók akkor kérdezhetnek rá az egészségi állapotukra, ha ez a munkavégzéshez kapcsolódik, és ha a munkavállaló hozzájárulását adja. A hozzájárulásnak írásbeli formában kell történnie, és a munkáltatónak biztosítania kell, hogy az adatokat bizalmasan kezelje.

A megváltozott munkaképességű személyeknek nem kötelező elárulniuk a betegségüket vagy fogyatékosságukat, hacsak ez nem befolyásolja a munkavégzést vagy a biztonságot. Ha azonban elárulják, akkor a munkáltatónak kötelessége alkalmazkodni a speciális igényeikhez, és megfelelő feltételeket biztosítani számukra.

A megváltozott munkaképességű személyeknek joguk van igényelni a komplex minősítést, amely során egy szakértői bizottság vizsgálja meg az egészségi állapotukat, önellátó képességüket és rehabilitálhatóságukat. A komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek különböző ellátásokban és támogatásokban részesülhetnek. A munkáltatói és munkavállalói kedvezmények itt olvashatók szakmai honlapomon. Illetve itt szakmai honlapomon, valamint itt. .
A munkáltatói és munkavállalói kedvezmények függnek

A megváltozott munkaképességű személyek számára a kedvezmények

több tényezőtől függnek,
pl. a megváltozott munkaképességű személy komplex minősítése, és/vagy az általa kapott ellátás, a munkáltató mérete, a foglalkoztatott létszám, a foglalkoztatás időtartama, a munkáltató milyen cégformában működik, és milyen adózási módot választ… .

Bármilyen cégformáról legyen szó alapkövetelmény a költségek minimalizálása, hogy egységnyi erőforrásból hozza ki a maximumot. Adott munkakört sokszor olyan munkaerő is el tudná végezni, aki valamilyen szempontból hátrányos helyzetű. de ha ismerjük a hozzájuk kapcsolódó jogszabályokat, feltételeket, lásd fenn vázolt, akkor nem csak pénzt takaríthatunk meg foglalkoztatásukkal, hanem versenyelőnybe kerülhetünk azáltal, hogy azonos munkáltatói ráfordítással magasabb jövedelmet tudunk biztosítani számukra és kedvezményt cégünknek, nem beszélve a társadalmi hasznosságot.

Általánosságban elmondható, hogy

a munkáltatók a következő kedvezményeket vehetik igénybe: A rehabilitációs hozzájárulást

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 23. § és 24. § szabályozza. A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 %-át (kötelező foglalkoztatási szint). A rehabilitációs hozzájárulás 2023. évi összege: 2.088.000FtFt/fő/év.(Mmtv.23.§ /5/) Részletezem szakmai honlapomon itt.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény lépett hatályba 2019.01.01-jétől a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.), és megszűnt a rehabilitációs kártya. Mely megváltozott munkaképességű személy után, mi alapján, hogyan veheti igénybe, általános tájékoztatás szakmai honlapomon itt olvashat.
Azonban egyénenként, cégtípusonként minden eset más. Forduljon hozzám bizalommal!

Költségvetési támogatás:

Az Mmtv. 25. § (1) bekezdése alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az akkreditált munkáltató részére a Kormány rendeletében meghatározottak szerint pályázati úton
a) támogatást nyújthat a munkahely rehabilitációs célú átalakításához,
b) bér- és költségtámogatást nyújthat,
c) képzési támogatást nyújthat,
ha a munkáltató a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személy, fogyatékossági támogatásban részesülő személy vagy vakok személyi járadékában részesülő személy foglalkoztatását biztosítja.
Az egyéni támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása után fizetendő bér-, és többletköltségek számolhatóak el. A költségvetési támogatások támogatási intenzitása nem haladja meg az elszámolható költségek 100%-át. További információ a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben található. Szakmai honlapomon itt olvashat erről.

Közbeszerzési eljárásban való részvétel fenntartása:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 33. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja, vagy a Kormány által elrendelt esetben köteles fenntartani az olyan, védett munkahelynek minősülő szervezeteknek, amelyek 30%-ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak, valamint az olyan fejlesztő foglalkoztatók számára, amelyek 30%-ot meghaladó mértékben fejlesztő foglalkoztatásban résztvevőket foglalkoztatnak.
Az ajánlatkérő úgy is rendelkezhet, vagy a Kormány által elrendelt esetben köteles úgy rendelkezni, hogy a közbeszerzési szerződést olyan munkahely-teremtési program keretében kell teljesíteni, amelynek keretében legalább 30% -ban megváltozott munkaképességű, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű személyek kerülnek alkalmazásra a szerződés teljesítése során (védett munkahely-teremtési program). Erre a tényre az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérőnek hivatkoznia kell. Az ajánlatkérő a fent bemutatott, megfelelően fenntartott szerződés esetében köteles biztosítani az Európai Unióban letelepedett azon gazdasági szereplő esélyegyenlőségét, amely 30%-ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat.
A Kormány által elrendelt eseteket a közbeszerzési eljárásokról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet tartalmazza, amely szerint a védett munkahelyek és a fejlesztő foglalkoztatók részvételének fenntartása kötelező azokban az eljárásokban, amelyekben a szerződés tárgya olyan termék vagy szolgáltatás, amelynek beszerzésére vonatkozóan a Kormány rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.(Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság)

Európai Uniós finanszírozású európai projektek:

Jelenleg nincs ilyen uniós támogatás, mivel a magyar kormány nem teljesíti a jogállamisági feltételeket, amik teljesültek az Unióba lépéskor:
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítésére irányuló, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által megvalósított EFOP-1.1.1-15 és VEKOP-7.1.3-15 számú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projektek keretében munkáltatóknak nyújtott bér jellegű támogatások igénybevételére van lehetőség.

A jogállamiság hiánya azt jelenti, hogy egy országban nincsenek biztosítva azok az alapvető elvek és intézmények, amelyek megvédik az állampolgárok jogait és szabadságait az önkényes hatalommal szemben.
A jogállamiság hiánya súlyosan veszélyezteti a demokráciát, a jogbiztonságot, a társadalmi békét és a fejlődést. A jogállamiság hiányának jelei lehetnek például:
– A törvényhozás nem független a végrehajtó hatalomtól, és nem képviseli a népakaratot.
– A bíróságok nem függetlenek és pártatlanok, és nem szolgáltatnak igazságot.
– Az alapvető jogok és szabadságok nem tiszteletben tartottak és nem védettek.
– Az alkotmányt és a törvényeket nem tartják be, vagy gyakran módosítják.
– A korrupció, a nepotizmus, a klienskapcsolatok és az erőszak elterjedtek.
– A média, a civil társadalom, az ellenzék és a kisebbségek elnyomásnak, zaklatásnak és megfélemlítésnek vannak kitéve.

A jogállam egy olyan állam, amely elismeri és betartja a nemzetközi és hazai emberi jogokat és konvenciókat, és saját működését is ezeknek rendeli alá. A jogállamiság mint követelmény a legáltalánosabb értelemben a közhatalom jognak való alávetettségét jelenti.
A jogállam lényege, hogy a törvényeknek, a jognak mindenki alá van rendelve. A szabályok mindenkire vonatkoznak. Teljes a törvény előtti egyenlőség és a jog uralma mindenki és minden intézmény felett.

Szükség lehet alkalmi/állandó rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő szaktudásra, mivel a munkáltató számára a kellő időben a megfelelő jogszakmai ismeretek hiánya komoly anyagi veszteséggel, hátrányos anyagi-, jogi következménnyel járhat esettől és jogszabályoktól függően: Pl.

  • adatvédelmi jogszabályok megszegése esetén NAIH bírság 20millió euro is lehet,
  • esélyegyenlőségi jogszabálysértés esetén 200ezertől több millió Ft is lehet kártérítés,
  • munkavédelmi bírság 50ezerFt-10 millió Ft-ig,
  • munkaügyi bírság 30.000Ft-20millió Ft-ig is terjedhet, ennek mértéke függ: hány jogszabályi előírást sértettek meg, a jogsértés súlyától, mióta áll fenn a jogellenes állapot, hány munkavállalót érint, és hasonló kihágásért volt-e már a munkáltató elmarasztalva.
  • Nem sorolom a biztosítási-, adó-, egyéb kötelezettségekből adódó problémákat, hiszen a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok szerint foglalkoztatni.

Elkerülhető lenne a jogkövetkezmény miatti veszteség, a profit, bevétel elmaradása az átfogó munkajogi-, társadalombiztosítási-, esélyegyenlőségi-, egyéb foglalkoztatást érintő jogszabályokat együttesen alkalmazó, általam összefüggéseit átlátó rehabilitációs gazdasági menedzser alkalmazásával.

Mivel a munkavállalók esetei és az ehhez kapcsolódó jogszabályok és jogkövetkezmények sokrétűek, ezen összefüggéseket külön-külön és nem egységében ismer egy könyvelő vagy ügyvéd, jogász. HR vezető. Amely jogkövetkezmények folyton változnak, nem könnyű eligazodni benne, sem a megváltozott munkaképességű személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkoztatás-, munkafeltételek, a versenyképes foglalkoztatás témában, amely témákban rutinosan mozgok rehabilitációs jogi szakértőként. 5 perc alatt egy – egy alkalommal díjmentesen szakterületemen szakértői tájékoztatást nyújtok.

Forintosítható érték a speciális komplex szaktudás, innovatív, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja.
Szakmai honlapomon hasznos információt kap.

Kérésére konkrét munkavállalójával kapcsolatban személyre szóló szakmai álláspontot nyújtok.
Várom megkeresését! Bízom benne, hamarosan elégedett ügyfeleim között tudhatom!

A VERSENYELŐNY talán egyetlen tartós forrása az ember, és tanulási, fejlődési képessége. Az egyéni kompetenciák birtokában érhetők el a szervezeti célok.
A szellemi tőke a szervezet láthatatlan vagyona. anyagi-, szellemi-, kulturális többletet, és ezzel versenyelőnyt jelent a vállalkozás, a társadalom számára.

„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; …. „~ John Donne

Érti a határozatát? Nem ért egyet a döntéssel? Növelné esélyét a sikeres perre? Ne hagyja, hogy elvegyék vagy csökkentsék a jogos ellátását!

Hívjon most pár perces ingyenes konzultációért! Mint rehabilitációs gazdasági menedzser és tapasztalt szakértő, felkészítem Önt a felülvizsgálatra, hogy elkerülhesse a pert is. Támogatom a beadványok elkészítését, menedzselem az ügyintézést, és lépésről lépésre megalapozom az esetét, hogy magabiztosan képviselhesse magát a bíróságon és elérhesse céljait.

Emlékezzen, a rehabilitációs rendszer 2012 óta bonyolult és változatos, a jogszabályok pedig folyamatosan frissülnek. 2020 márciusa óta megszűnt a közigazgatási fellebbezés lehetősége a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában és egyéb ellátások ügyében. Ezért különösen fontos szakértői segítséget kérni az ügyintézésben, a kereseti kérelem és a bizonyítási indítványok megfogalmazásában. A szakmai-, jogi útvesztőkben könnyű eltévedni, és ha nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, akár már az eljárás előtt elbukhatja az ügyét.

Az ügy sikerét számos tényező befolyásolhatja, többek között a kirendelt szakértő véleménye is, amelyet szakértelem nélkül nem tud hatékonyan megvitatni. A per megnyeréséhez fel kell ismernie a szakértői vélemény ellentmondásait és hiányosságait, és meg kell tudnia indokolni, miért nem helytállóak azok. Ehhez szakmai jogszabályok ismerete és megfelelő bizonyítékok szükségesek. Szakmai álláspontommal segítek bizonyítani az igényeit a szakmai szabályok alapján, így növelve az ellátások megítélésének esélyét, vagy akár a per elkerülését is. Segítek visszaszerezni az elvett vagy csökkentett ellátásokat, és abban, hogy a valós állapotnak megfelelő ellátás kerüljön meghatározásra. További információkért és sikertörténeteimért látogasson el weboldalamra és Facebook-oldalamra.

Hívjon most pár perces ingyenes konzultációért és legyen Ön is hamarosan az elégedett ügyfeleim között!

Keressen bátran!