Alkotmánybírósági határozat – Mmtv.szabályozás

Alkotmánybíróság – Mmtv.szabályozás

Bernáthné Székely Julianna
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

Az Alkotmánybíróság egy alkotmányjogi panasz alapján alaptörvény-ellenesnek mondta ki és
megsemmisítette a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rokkantsági ellátás tárgyában hozott ítéletét.

Egyedi ügyben az fordulhat alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz, akinek ügyében olyan bírói döntés született, ami sérti az alaptörvényben biztosított jogát, és már kimerítette a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket,
vagy jogorvoslati lehetőséget a törvény az adott ügyben nem biztosít.

Egyedi ügyben született ez az AB döntés, de lényeges, hiszen a probléma érintheti mindazokat, akik az alább részletezett ügyhöz hasonló helyzetbe kerülnek.

Az ügy érintettje 2011. december 31-éig (a rokkantsági nyugdíjrendszer megszűnéséig) nyugellátásban részesült,
amit 2012. január 1-jétől megváltozott munkaképességűeknek járó ellátássá minősítettek át, 2019. január 31-éig rehabilitációs
ellátásra volt jogosult. Még ennek megszűnése előtt újabb igényt nyújtott be a hatósághoz.

Az alkotmánybírósághoz végül azért fordult panasszal, mert az ügyében eljárt közigazgatási hatóság – melynek döntését utóbb
a bíróság helyben hagyta – annak ellenére állapított meg részére a korábbihoz képest lényegesen alacsonyabb összegű ellátást, hogy állapotában javulás következett volna be. Mindez a számok nyelvén annyit jelent, hogy az érintett felülvizsgálatát megelőző hónapban rehabilitációs ellátásként még 70.175 Ft-ot kapott, a felülvizsgálatot követően pedig csupán 46.940 Ft rokkantsági ellátást állapítottak meg számára.

Ezen egyedi ügyben született döntés esetében azt sérelmezte AB, hogy a közigazgatási perben eljáró bíróság az ítéletében nem vette figyelembe a megváltozott munkaképességűek ellátásaira vonatkozó rendelkezéseket, köztük azt, hogy ha nem következett be állapotjavulás, akkor a megállapított ellátás összege nem lehet kevesebb a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegénél.
Ezen túlmenően az Alkotmánybíróság kirívó jogsértésként értékelte, hogy a bíróság a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog érvényesüléséhez szükséges indokolási kötelezettségének nem tett eleget, amennyiben nem adott magyarázatot arra, miért nem alkalmazta az adott ügyben irányadó hatályos jogi normákat.

Az Alkotmánybíróság mindezek alapján jutott arra az álláspontra, hogy a bíróság támadott ítélete a tisztességes eljáráshoz való jogba ütközött, s ezért alaptörvény-ellenes. A bíróságnak az ítélet megsemmisítése miatt új eljárást kell lefolytatnia, melynek során természetesen az Alkotmánybíróság döntésében foglaltak szerint kell eljárni.

Hivatkozás: Alkotmánybíróság a 24/2020. (X. 15.) számú határozata 225/2020.Magyar Közlöny 2020.10.15.

Alkotmánybíróság határozata szerint mulasztásos törvénysértés a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény rendelkezése,

21/2018.(XI.14.)AB határozat

Vajon valóban kompenzálja a rokkant embereket az Orbán kormány az elvett ellátásukért?
Nem határidőben 2019.03.31-ig, de meghozták a fent említett AB döntés hatására “kiskapuval” (rehabilitációs járadékban részesülő pl. és mások kimaradnak)
Az 500ezer Ft egyszeri “kárpótlás” valódi kompenzáció?https://versenykepesseg.eu/4-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol-2020/

AB határozatnak megfelelően mégsem módosította a törvényhozó 2019.03.31-ig Mmtv. szabályozását:

Az Alkotmánybíróság (21/2018 (XI.14. Magyar Közlöny 33/2018. 2018.11.28.) AB) határozata szerint Alaptörvény ellenes (mulasztásos törvénysértés) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény azon rendelkezése,
amelynek alapján a korábban rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek esetében anélkül is állapotjavulásra lehetett hivatkozni, és ezzel akár 50%-ot is elérő mértékben csökkenteni az ellátórendszer radikális átalakítása miatt megszűnt rokkantsági nyugdíjukat felváltó rokkantsági ellátásuk összegét, hogy a tényleges fizikai állapotukban bármilyen javulás következett volna be.

Kimondta AB döntés többek között, hogy ezt a mulasztásos törvénysértést a törvényhozásnak 2019.03.31-ig orvosolnia kell.

Az Országgyűlés honlapján mai napig nincs nyoma erre irányuló törvényjavaslat beterjesztésének.

  1. „Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja, hogy az Országgyűlés nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladat elmulasztását valósította meg azáltal, hogy a megváltozott munkaképességű sze¬mélyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját a törvény 33/A. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó esetekben oly módon rendelte alkalmazni, hogy ezzel egyidejűleg nem alkotott olyan szabályokat, melyek lehetővé teszik az ellátás összegének meghatározása során az ellátásra jogosultak élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapota javulásának mértéke, il¬letőleg a 2012. január 1. napját megelőzően megállapított ellátás összege figyelembevételét.
    Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2019. március 31-ig tegyen eleget.
  2. Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdéséből következő alkotmányos követel¬mény, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33/A. § (1) bekezdés a) pontjának „- az állapotjavulás kivételével -” szövegrésze kizá¬rólag azon ellátásra jogosultak esetén alkalmazható, akiknek nem csak a jogszabályok szerinti kategóriák és értékek alapján meghatározott jogi értelemben vett állapota, hanem az élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapota is kedvezően változott.
  3. Az Alkotmánybíróság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosítá¬sáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja nemzetközi szerződésbe ütközésének megálla¬pítására, megsemmisítésére és alkalmazásának kizárására irányuló indítványt elutasítja.”
    Hivatkozás: 21/2018 (XI.14.) AB határozat MK 33/2018. (2018.11.28.)
    a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos, nemzetközi szerződésből származó mulasztás megállapításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról

Mmtv.33/B §

XXXV. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról MK 81/2021. (2021.05.06.)

A jogosultak választhatnak az 500 ezer forintos kompenzáció vagy az állapot felülvizsgálata alapján az ellátás újraszámítása között 2021.07.01-jétől hatályos Mmtv. módosítás értelmében: https://versenykepesseg.eu/4-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol-2020/

Cikkek a témával kapcsolatban:

Az Alkotmánybíróság fellépett a rokkantsági ellátásra jogosultak védelmében 2018.11.09.
Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként rögzítette, hogy a rokkantsági ellátások felülvizsgálata során állapotjavulás alatt nem egyszerűen a jogszabályok által meghatározott, és a jogalkotó által bármikor megváltoztatható állapot százalékos változását, hanem minden esetben az egyén élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapot kedvező változását kell érteni.
Ennek vizsgálata minden esetben az eljáró hatóságok, illetőleg bíróságok kötelezettsége.
https://www.alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/az-alkotmanybirosag-fellepett-a-rokkantsagi-ellatasra-jogosultak-vedelmeben

Rokkantsági ellátás: a kormány nem tartja kötelező érvényűnek az Alkotmánybíróság döntését, 2019.08.05:
https://magyarhang.org/belfold/2019/08/05/rokkantsagi-ellatas-a-kormany-nem-tartja-kotelezo-ervenyunek-az-alkotmanybirosag-donteset/

Lejárt AB határideje, de még mindig nincs új jogszabály a rokkantnyugdíjakról 2019.04.09.:
https://index.hu/belfold/2019/04/09/lejart_az_ab_hatarideje_de_meg_mindig_nincs_uj_jogszabaly_a_rokkantnyugdijakrol/

Semmit nem tett eddig a kormány, hogy rendezze a jogellenesen elvett rokkantnyugdíjakat, pedig AB kimondta, hogy jogellenesen vették el, 2019.08.05.:
https://hvg.hu/gazdasag/20190805_Semmit_nem_tett_eddig_a_kormany_hogy_rendezze_a_jogellenesen_elvett_rokkantnyugdijakat

EMMI: még folyik a szakértői munka, azért nem rendezték határidőre a rokkantnyugdíjasok ügyét, 2019.04.09.:
https://hvg.hu/gazdasag/20190409_Emmi_Meg_folyik_a_szakertoi_munka_azert_nem_rendeztek_hataridore_a_rokkantnyugdijasok_ugyet

Fél éve ignorálja az Alkotmánybíróság előírását a kormány, 2019.09.24.:
https://hvg.hu/itthon/20190924_alkotmanybirosag_kormany_rokkantsagi_ellatas

Jogellenesen vette el, csökkentette a rokkantnyugdíjakat az Orbán kormány, 2018.11.09.:
https://168ora.hu/itthon/alkotmanyellenesen-vonta-meg-vagy-csokkentette-a-rokkantnyugdijakat-az-orban-kormany-158821

AB jogellenesen vették el a rokkantsági ellátásokat, Orbánék jogellenesen vették el a rokkantnyugdíjakat,2018.11.11.:
https://index.hu/gazdasag/2018/11/09/ab_rokkantnyugdij/

Strasbourg és a Kúria után az Ab sem gondol mást: az emberi jogokat sértve vették el a rokkantnyugdíjasok juttatásainak nagy részét, 2018.11.11..
https://nepszava.hu/3014639_kimondta-az-alkotmanybirosag-jogellenesen-vonta-meg-a-kormany-a-rokkantnyugdijakat

Jogellenesen vették el a rokkantnyugdíjasok járandóságát – hatalmas pofonba szaladtak bele Orbánék, 2018.11.09.:
https://alfahir.hu/2018/11/09/rokkantsag_rokkantnyugdij_fidesz_alkotmanybirosag_jobbik

A nagy rokkantbotrány, 2018.11.11.:
http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/a_nagy_rokkantbotrany

Alkotmánybíróság: Jogellenesen vették el a rokkantnyugdíjakat Orbánék, 2018.11.11.:
http://propeller.hu/itthon/3383613-alkotmanybirosag-jogellenesen-vettek-el-rokkantnyugdijakat-orbanek

A nemzetközi zsűri is megrendült Hajdú Eszter drámai független dokumentumfilmjén, a világ legjobb dokumentumfilm versenyén 2018 novemberében, azóta Dániában és több mint 17 országban levetítették már. Hungary 2018. ez a film címe, megfagyott a levegő, megrendült a nemzetközi zsűri, mert mindenki átélte, mi történt az európai Magyarországon, sajnos hazánkban nem engedélyezték a film vetítését:
http://nyugatifeny.hu/2018/11/23/dramai-film-keszult-a-2018-as-magyar-valasztasokrol-tegnap-mutattak-be-amszterdamban-video