Gyermekek otthongondozási díja (gyod) 2024.

Gyermekek otthongondozási díja (gyod) 2024.

Az ápolási díj alapösszege: 2024-ben 48.405FTt,
az emelt összegű ápolási díj 72.608 Ft,
a kiemelt ápolási díj összege 87.129 Ft. (bruttó, és 10% nyugd.járulékot vonnak)
Hivatkozás:
2024. évi központi költségvetéséről rendelkező 2023. évi LV. törvény)

GYOD gyermekek otthongondozási díja 2024-ben 266.800 Ft (bruttó, 10% nyugdíjjárulékot vonnak, tehát ez is szolgálati időnek minősül Tny.szerint), ami a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) Hivatkozás: 1993.évi II.tv. Szociális tv.

2019.01.01-től egységes, az ápolási díjat váltja ki, és az ápolásra szoruló életkorára tekintet nélkül jár, de nem mindenkinek jár
Jogosultság:
a szülő, aki súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vagy a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik. A szempontrendszer bővült, az autista gyermekre kiterjedően.

Egy szülő számára egyidejűleg csak egy gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság állapítható meg, azonban kérelemmel élhet a járási hivatal felé, hogy több gyermekére tekintettel a GYOD összegének másfélszeresét állapítsák meg számára.
Egy gyermekre azonban csak egyetlen szülő kérheti meg a GYOD-ot.
Más, a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója számára csak akkor állapítják meg a GYOD-ot, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel már megállapították, de a szülő
• meghalt, vagy
• a szülői felügyeleti joga (Ptk. 4:186. § (1) a),c),e)vagy h)pontja vagy 4:186. § (2) alapján) szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy
• a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált a szülő. Ebben az esetben a szülő egészségi állapotára figyelemmel fennálló akadályozottság tényét és várható időtartamát a járási hivatal szakértő szakvéleménye alapján állapítja meg.
Tartósan beteg az a gyermek a GYOD-ra vonatkozó jogszabály szerint, ha egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.
Önellátásra képtelen a gyermek esetében a gyerek önellátásra képtelen állapotát orvosszakértőnek szakvéleményben kell megállapítani ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szülő a GYOD-ot.
Hat év feletti gyermek esetén az önellátási képesség mértékének megállapítására irányuló vizsgálatot legalább középfokú iskolai végzettséggel, valamint egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz kapcsolódóan legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy végezheti el.
Hat év alatti gyermek esetében szakorvosnak kell igazolni a tényt.

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2020. évben 123 910 forint. 2021: 147.312Ft (Szoc.tv.38.§, a minimálbér 88%-a)
2022.01.01. 166.000Ft. 2023-ban 204.160Ft.
Minden követő években a költségvetési törvény határozza majd meg az összegét. Több gyermek esetében a másfélszerese kerül megállapításra, azaz 185.865.-Ft.

Abban az esetben, ha a szülő más rendszeres pénzellátásban részesül a gyermekre tekintettel, akkor a bruttó összeg különbözetet fogja kézhez kapni.
Kivéve csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást ha azt nem a GYOD-ra jogosító gyermekre tekintettel állapították meg.

A GYOD folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. A gyermekek otthongondozási díjában részesülő személy – kivéve a nyugdíjast, akinek nem vonnak belőle nyugdíj járulékot- az ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.

Nem jogosult a szülő GYODra:
Ha a gyermek két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve
köznevelési intézmény tanulója vagy nappali felsőoktatásban vesz részt, kivéve, ha a köznevelési intézményben eltöltött idő a kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, vagy az óvoda v. a nappali ellátást nyújtó szociális intézményi, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy ez csak a szülő rendszeres közreműködésével valósítható meg;
Ha rendszeres pénzellátásban részesül a fentebb részletezetteken, a táppénzen kívül, és annak összege meghaladja a GYOD összegét.
Ha a gyermek szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója; vagy keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja, kivéve az otthon történő munkavégzést.

GYODot megszüntetik:
Legfontosabb esetek, ha a az otthon gondozott gyermek már nem tekinthető önellátásra képtelennek, vagy a szülő a kötelezettségét nem teljesíti, az otthon gondozott gyermek meghal.

Nyugdíj, rokkantsági és rehabilitációs ellátás mellett is jogosult GYODra, ha a jogosultság keletkezését megelőző napon a GYOD-ra volt jogosult, és a jogosultság kezdőnapját megelőző 20 éven belül a GYOD-ra, illetve súlyos fogyatékos hozzátartozó miatti ápolási díj szerinti vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága együttesen összeszámítva legalább 10 évig fennállt.

A GYOD folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, ezért az ellátásban részesülő személy – kivéve a nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt – az ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett. GYOD folyósítása mellett napi 4 órában munkaviszonyban dolgozhat, vagy távmunkában korlátlanul, azonban az ápolásnak gondozásnak létrejötte mellett.

A nyomtatvány papír alapon elérhető valamennyi kerületi (járási) hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál, kormányhivatal honlapján.

Hivatkozás: 1993.évi III.tv.Szoc.tv.