Nyugdíjemelés 2023.01.01. 15%

Nyugdíjemelés 2023.01.01. 15% (beépül, de 13.havi nyugdíj nem épül be, hanem csak egyszeri)

2023. január 1 -jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 15 százalékkal kell emelni a 2022.01.01-je előtt megállapított ellátások összegét:

 1. öregségi nyugdíjat,
 2. özvegyi nyugdíjat,
 3. szülői nyugdíjat,
 4. árvaellátást,
 5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. korhatár előtti ellátást,
 9. szolgálati járandóságot,
 10. átmeneti bányászjáradékot,
 11. táncművészeti életjáradékot,
 12. rokkantsági ellátást,
 13. rehabilitációs ellátást,
 14. baleseti járadékot,
 15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. fogyatékossági támogatást,
 17. vakok személyi járadékát,
 18. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 24. házastársi pótlékot,
 25. házastárs után járó jövedelempótlékot és
 26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és
 27. egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.
 28. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.”

Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A rokkantsági járadék havi összege 2023. január 1-jétől 53 880 forint. “

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 114 340 forint.”

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „218 195” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „218 195” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „229 105″ szövegrészek helyébe a „214 315” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „104 035” szövegrész helyébe a „114 555″ szöveg lép.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2022. január 1-jétől havi 107 910 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 28 505 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 33 525 Ft,,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 45 255 Ft..(5) 2022. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 28 505 Ft,,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 33 525 Ft,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 45 255 Ft,,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

Hatályos: 2023. 01. 01.
Hivatkozás: A Kormány 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről MK 204/2022.sz és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62 § értelmében