3. Rászorultságtól függő

Bernáthné Székely Julianna
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Pénzbeli támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,valamint pótlék
Óvodáztatási támogatás 2015.09.01-től megszűnik
Gyermektartásdíj megelőlegezése

Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye
Otthonteremtési támogatás
Természetben nyújtott támogatások
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Jogosult:
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át 39. 900-Ft, ha

 • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek
 • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át 37. 050-FT, az a.) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
 • külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
 • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja.
  Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője
  Összeg, forma: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít:
 • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • a pénzbeli támogatásnak (évi két alkalommal)
 • az ingyenes tankönyvnek
 • egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
  Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,

Pénzbeli támogatás
Jogosult:
a jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

2009.július 1-jén fennáll, július hónapban 5. 800-Ft, továbbá ha

2009.11.01-jén fennáll, nov.-ben 5800Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Jogosult:
ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Megállapítás: a helyi önkormányzat képviselő testülete.
Összeg, forma: mértékét az önkormányzat rendeletében határozza meg. Természetben is nyújtható.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,valamint pótlék
Jogosult:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámja, ha

 • a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék), vagy időskorúak járadékában részesül.
  Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője.
  Összeg, forma: a támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a 2009-ben, amely 6. 270-Ft.
  A jegyző annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága
  1. július 1-jén fennáll, július hónapban 8. 400-FT, továbbá ha
  1. november 1-jén fennáll, november hónapban 8. 400-Ft, pótlékot állapít meg gyermekenként.
   Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Óvodáztatási támogatás
Jogosult:
az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője, aki

 • a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
 • továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.
  2009-től az óvodáztatási támogatás az új jelentkezők részére első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába.
  Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-, illetve négyéves, gyermeküket 2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009 júniusában tízezer forintot folyósítanak.
  Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője.
  Összeg, forma: első alkalommal 20. 000,- Ft.
  Második alkalommal 10. 000,- Ft.
  Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermektartásdíj megelőlegezése
Jogosult:

ha a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (57. 000-Ft)
Megállapítás: Gyámhivatal a bírósági határozat alapján.
Összeg, forma: a bíróság által meghatározott összeg.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye
Jogosult:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
 • három vagy többgyermekes családban élő gyermekek
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
  Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
  A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni.
 • a 18 éven aluli
 • a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve nappali tagozaton tanuló, valamint
  életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket.

Megállapítás: Intézményvezető.
Összeg, forma: gyermekétkeztetés esetén

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
 • fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-át
 • a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át
 • három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani .
  A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermek-otthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
  A települési önkormányzatoknak a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott gyermek-étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére is van lehetősége, melyhez állami támogatásban részesül.
  Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Otthonteremtési támogatás
Jogosult:

az a fiatal felnőtt, akinek legalább 3 éves időtartamú megszakítás nélküli nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg és készpénz- vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét
A készpénzvagyonba a fiatal felnőtt keresményéből származó megtakarítást nem lehet beszámítani.
Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha a 3 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére azért került sor, mert a szülő (szülők) felügyeleti jogának megszüntetése miatt vagy más okból a gyermeknek nem volt felügyeletet gyakorló szülője, és a gyermek neveléséről kirendelt gyám útján nem lehetett gondoskodni.
Megállapítás: Gyámhivatal.
Összeg, forma:
Mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el:

 • a 4 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40-szeresét,
 • a 4 évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét,
 • az 5 évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 60-szorosát.
  Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Jogosult: ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
Megállapítás: a helyi önkormányzat képviselő-testülete.
Összeg, forma: az általános iskolás gyermekek

 • tankönyv- és tanszerellátásának támogatása,
 • a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye,
 • tandíj,
 • egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve
 • egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.
  Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról