Komplex minősítés módosulása 2015.09.28-tól

Komplex minősítés

Bernáthné Székely Julianna
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

Rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén az előírt (döntésben meghatározott) felülvizsgálatot nem kell elvégezni, ha “E” minősítésű a megváltozott munkaképességű személy, rehabilitációja nem javasolt, mert egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. 2011.évi CXCI.tv.Mmtv.19.§/1b/

Ha a komplex minősítés keretében az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizsgálata során megállapításra kerül, hogy a vizsgált személy
a) egészségi állapota 1-30% között van, és orvosszakmai szempontból önellátásra képes, vagy orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, a rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálatát nem kell elvégezni,
b) egészségi állapota 31-60% között van, a rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálatát a rendelkezésre álló iratok alapján is el lehet végezni, ha a vizsgált személy ehhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által rendszeresített nyilatkozat kitöltésével hozzájárul. (Vhr.327/2011.Korm.r.13/b §/1a/)

Ha a vizsgált személy rendelkezik olyan hatályos, 2011. december 31-ét követően kiállított határozattal, szakhatósági állásfoglalással vagy szakvéleménnyel, a) amely értelmében egészségkárosodásának mértéke legalább 40%-os, és b) amely alapján – és a csatolt orvosi dokumentumok figyelembevételével – az egészségi állapot megalapozottan megítélhető,

az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizsgálatára vonatkozó minősítést a rendelkezésre álló iratok alapján kell elvégezni. (Vhr.327/2011.Korm.r.13/b §/1b/)

A személyes vizsgálatot a meghatározott kivételekkel a szakértői szerv székhelyén vagy telephelyén kell elvégezni. Ha a minősítés a jogszabályi feltételek fennállása szerint a személyes vizsgálat mellőzésével történik, azt az ügyben illetékes szakértői szervtől eltérő szakértői szerv is elvégezheti.
A személyes vizsgálatot kivételesen, az érintett személy hozzájárulása esetén az illetékes szakértői szervvel szomszédos megyében működő szakértői szerv is elvégezheti, ha annak székhelyén vagy telephelyén történő megjelenés az érintett személy számára nem jelent aránytalan terhet.
Amennyiben Budapest Főváros Kormányhivatala másodfokú hatóságként jár el, és az eljárás során az egészségi állapot, egészségkárosodás vagy fogyatékosság szakkérdését kell vizsgálni, a személyes vizsgálatot Budapest Főváros Kormányhivatala, vagy – Budapest Főváros Kormányhivatala megkeresése alapján – a vonatkozó jogszabály 5. melléklet szerinti kormányhivatal végzi el, amelynek székhelyén vagy telephelyén való megjelenés az érintett személy számára a legkedvezőbb.
A személyes vizsgálat az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhető, ha a minősítéshez a lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási vagy önkiszolgálási képességének megismerése szükséges.
A személyes vizsgálatot az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha a háziorvosa indoklással ellátott igazolást ad arról, hogy állapota nem teszi lehetővé a szakértői szerv székhelyén vagy telephelyén való megjelenést. A háziorvosnak az igazoláshoz mellékelnie kell a vizsgálati jogcím szerinti, az igény benyújtásakor fennálló egészségi állapotot igazoló szakorvosi leleteket is. (Vhr.327/2011.Korm.r.13/b §/3/-/5/)

Hatályos 2015.09.28-tól. A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba:
Hivatkozás: 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet, MK 138. sz. 2015. 09.25. péntek 43/2015. (IX. 25.) EMMI rendelete a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

és 247/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról Magyar Közlöny• 2015. evi 125. szam 2015.szeptember 8.

327/2012.Korm.r. Mmtv.Vhr-je 2016.05.01-jétől hatályos változásai:

 1. ha „a rehabilitációs ellátásban részesülő személy akkreditált munkáltatónál folytat keresőtevékenységet, a rehabilitációs terv kidolgozásába az akkreditált munkáltató képviselőjét is be kell vonni.”
 2. a hatóság a rehabilitációs tervben foglaltak végrehajtása érdekében a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek rehabilitációs mentort (a továbbiakban: mentor) jelölhet ki, amennyiben a rehabilitációs terv előkészítése keretében történő konzultáció során az ügyfél azt kéri, és annak szükségessége megállapításra került.
 3. tartalmazza a mentor pontos feladatait, annak végrehajtási módját, a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó személy végzettségi, képzettségi, gyakorlati tapasztalat elvárásokat,
 4. tartalmazza azt, hogy a rehabilitációs szolgáltatást önként kérő megváltozott munkaképességű személy (a továbbiakban: a rehabilitációs szolgáltatást kérő személy) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, első fokon eljáró rehabilitációs hatóságnál kérheti az Mmtv. szerinti nyilvántartásba vételét, annak leírja a módját, menetét,
 5. tartalmazza a rehabilitációs szolgáltatást kérő személy az első fokon eljáró rehabilitációs hatóságnak 10 napon belüli bejelentési kötelezettségeinek eseteit
 6. tartalmazza, hogy minden év január 15-éig az általa üzemeltetett elektronikus felületen közzéteszi hivatal a tárgyévben támogatható foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és annak igénybevételének különböző feltételeit. Ettől eltérően – 2016. július 15-éig teszi közzé.
 7. tartalmazza: a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának szabályait
 8. tartalmazza: a foglalkozási rehabilitációt elősegítő, képzési célú támogatások szabályait
 9. tartalmazza: a Hivatal által üzemeltetett elektronikus felületen közzéteszi a tárgyévben támogatható – 21/G. és 21/H. § szerinti – képzések (a továbbiakban: támogatható képzések) adatait és a képzési célú támogatás igénybevételének feltételeit
 10. tartalmazza: a 117/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete 1. sz. mellékletében a komplex rehabilitáció összefüggésében felmerülő szociális rehabilitációs szükségleteket; a 2. sz. mellékletében a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások formáit; a 3.sz.mellékletben az akkreditációhoz szükséges működési feltételeket; a 4.sz.mellékletében a rehabilitációs szolgáltatási tevékenység értékelési szempontjait Hatályos: 2016.05.09.
  Hivatkozás: a 78/2016.sz.(2016.05.06.)MK 117/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról