EMELÉS (nyugdíj, ellátás) 2021. A 13. HAVI ELLÁTÁSOK 2021. Kiegészítő emelés 2021. június

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

13.havi ellátásra jogosult

A tizenharmadik havi nyugdíjra jogosultakon (saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, és a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl részesülnek a juttatásban fenti Kormányrendeletben meghatározott más ellátások jogosultjai is, ha a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára részesülnek az ellátásban.

Megilleti a 13.havi juttatás (februárban első egy-negyede):
– a korhatár előtti ellátásban,
– szolgálati járandóságban,
– átmeneti bányászjáradékban,
– táncművészeti életjáradékban,
– rokkantsági ellátásban,
– rehabilitációs ellátásban,
– baleseti járadékban,
– bányászok egészségkárosodási járadékában,
– fogyatékossági támogatásban,
– vakok személyi járadékában,
– rokkantsági járadékban,
– a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
polgármesterek közszolgálati járadékában,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti illetve
– a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint, valamint
– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő
– hozzátartozói támogatásban,
– a hadigondozásról szóló törvény alapján a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
– az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó
kormányrendelet alapján a nyugdíjak évenkénti rendszeres emelése szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
– a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
– házastársi pótlékban, vagy házastárs után járó jövedelem pótlékban részesülőket.

Ha a jogosult a nyugellátásokból, illetve fenti ellátásokból egyszerre több ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

A tizenharmadik havi ellátás összege azonosan a tizenharmadik havi nyugdíjjal, fokozatosan kerül kifizetésre,
2021-ben az ellátás 25%-a. 2022-ben 50%-a, 2023-ban 75§-a, 2024-ben éri el teljes összegét a juttatás.

A tizenharmadik havi juttatás külön határozat meghozatala nélkül kerül folyósírásra a tárgyév első negyedévében.

Hatályos: 2021.01.01.
Hivatkozás: 2020. évi LXXVIII. törvény MK 168/2020.sz. 2020.07.14.

NYUGDÍJAK, ELLÁTÁSOK EMELÉSE 2021.

2020.novemberében – mint eddig mindig – az infláció miatt a törvény szerint év elején NEM megadott, de 2020.11.hóban egy összegben és attól kezdve emelt összegben 1,2 százalékkal nőtt 27 ellátás összege – lásd lentebb -, ezért ez évben IS HITELEZNEK az ELLÁTÁSBAN részesülő szegények a Kormánynak.

„2021. január 1 -jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 3 százalékkal kell emelni a 2021.01.01-je előtt megállapított ellátások összegét:

 1. azt az öregségi nyugdíjat,
 2. azt az özvegyi nyugdíjat,
 3. azt a szülői nyugdíjat,
 4. azt az árvaellátást,
 5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. azt a korhatár előtti ellátást,
 9. azt a szolgálati járandóságot,
 10. azt az átmeneti bányászjáradékot,
 11. azt a táncművészeti életjáradékot,
 12. azt a rokkantsági ellátást,
 13. azt a rehabilitációs ellátást,
 14. azt a baleseti járadékot,
 15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. azt a fogyatékossági támogatást,
 17. azt a vakok személyi járadékát,
 18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. azt a honvédekjogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. azt a honvédekjogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 24. azt a házastársi pótlékot,
 25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot és
 26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és
 27. és azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.”

Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A rokkantsági járadék havi összege 2021. január 1-jétől 40 310 forint. (83/1987. “

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 107 540 forint.”

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „208 070” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „208 070” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „208 070” szövegrészek helyébe a „214 315” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „104 035” szövegrész helyébe a „107 160” szöveg lép.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2021. január 1-jétől havi 100 940 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 27 145 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 31 925 Ft,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 43 100 Ft.(5) 2021. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 27 145 Ft, ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 31 925 Ft, ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 43 100 Ft,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

Hatályos: 2021. 01. 01.
Hivatkozás: A Kormány 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről MK 266/2020.sz és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62 § értelmében

Kiegészítő 0,6 %-koa nyugdíjemelésre jogosultak, akik már a 2021.januári 3%-os emelésre is jogosultak voltak (254/2021.(V.18.) Korm.r.)

A nyugdíjtörvényben (1997. évi LXXXI. törvény) szabályozottak alapján a kormány kiegészítő intézkedéseket rendelhet el, ha ezt a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében indokoltnak tartja.

Említette rendelet 2021. június 1-jétől – 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 0,6 százalékkal rendeli emelni a saját jogú és hozzátartozói nyugellátásokat (öregségi, özvegyi nyugdíj, árvaellátás stb.), illetve egyéb ellátásokat (rokkantsági,rehabilitációs ellátást, fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, rokkantsági járadékot, korhatár előtti ellátást stb.)

A 2021-ben megállapított ellátások után is jár az emelés akkor, ha azt a januári emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás
nélkül folyósítják tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapítják meg

Az emelésre akkor is jogosult, ha a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátást idén állapítják meg, azonban erre rokkantsági járadék,
esetleg rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás megszűnését követő naptól kerül sor.
Az idén megállapított hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás stb.) esetében is jogosult az emelésre, ha ezt az
ellátást az elhunyt jogszerző 2021. január 1-jét megelőző időponttól járó saját jogú ellátását alapul véve állapították meg.
A rokkantsági járadékra a visszamenőleges emelés akkor is megilleti az érintettet, ha arra 2021. május 19. előtti időponttól vált
jogosulttá. A rokkantsági járadék összege 40.310 forintról 40.555 forintra változott.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a emelésre most is hivatalból kerül sor. Az ellátásokat június hónapban már magasabb összegben folyósítják, illetve júniusban történik meg a januártól járó emelési különbözet egyösszegben való kiutalása is. Aki pedig jogosult volt a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve ellátás arányos részére, annak az ehhez kapcsolódó emelést szintén folyósítják.

Nem történik meg az emelési különbözet automatikus folyósítása, ezért azt kérni kell azokban az esetekben, amikor az ellátásra való jogosultság 2021. június 1-je előtt megszűnt, és az érintett vagy nem jogosult új ellátásra, vagy jogosult ugyan, de arra emelés – a fent részletezett szabályozás alapján – nem jár.

A hozzátartozónak, illetve az örökösnek kell kérnie az emelés különbözetének folyósítását azokban az esetekben, amikor azellátásban részesülő 2021. június 1-je előtt elhunyt.
Hivatkozás: 254/2021.(V.18.) Korm.r MK 91/2021.