1. Nyugdíjak, ellátások EMELÉSE 2021. A 13. HAVI ELLÁTÁSOK 2021. Kiegészítő emelés 2020. 10.21.

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

13.havi ellátásra jogosult

A tizenharmadik havi nyugdíjra jogosultakon (saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, és a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl részesülnek a juttatásban fenti Kormányrendeletben meghatározott más ellátások jogosultjai is, ha a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára részesülnek az ellátásban.

Megilleti a 13.havi juttatás (februárban első egy-negyede):
– a korhatár előtti ellátásban,
– szolgálati járandóságban,
– átmeneti bányászjáradékban,
– táncművészeti életjáradékban,
– rokkantsági ellátásban,
– rehabilitációs ellátásban,
– baleseti járadékban,
– bányászok egészségkárosodási járadékában,
– fogyatékossági támogatásban,
– vakok személyi járadékában,
– rokkantsági járadékban,
– a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
polgármesterek közszolgálati járadékában,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti illetve
– a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint, valamint
– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő
– hozzátartozói támogatásban,
– a hadigondozásról szóló törvény alapján a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
– az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó
kormányrendelet alapján a nyugdíjak évenkénti rendszeres emelése szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
– a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
– házastársi pótlékban, vagy házastárs után járó jövedelem pótlékban részesülőket.

Ha a jogosult a nyugellátásokból, illetve fenti ellátásokból egyszerre több ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

A tizenharmadik havi ellátás összege azonosan a tizenharmadik havi nyugdíjjal, fokozatosan kerül kifizetésre,
2021-ben az ellátás 25%-a. 2022-ben 50%-a, 2023-ban 75§-a, 2024-ben éri el teljes összegét a juttatás.

A tizenharmadik havi juttatás külön határozat meghozatala nélkül kerül folyósírásra a tárgyév első negyedévében.

Hatályos: 2021.01.01.
Hivatkozás: 2020. évi LXXVIII. törvény MK 168/2020.sz. 2020.07.14.

NYUGDÍJAK, ELLÁTÁSOK EMELÉSE 2021.

2020.novemberében – mint eddig mindig – az infláció miatt a törvény szerint év elején NEM megadott, de 2020.11.hóban egy összegben és attól kezdve emelt összegben 1,2 százalékkal nőtt 27 ellátás összege – lásd lentebb -, ezért ez évben IS HITELEZNEK az ELLÁTÁSBAN részesülő szegények a Kormánynak.

„2021. január 1 -jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 3 százalékkal kell emelni a 2021.01.01-je előtt megállapított ellátások összegét:

 1. azt az öregségi nyugdíjat,
 2. azt az özvegyi nyugdíjat,
 3. azt a szülői nyugdíjat,
 4. azt az árvaellátást,
 5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. azt a korhatár előtti ellátást,
 9. azt a szolgálati járandóságot,
 10. azt az átmeneti bányászjáradékot,
 11. azt a táncművészeti életjáradékot,
 12. azt a rokkantsági ellátást,
 13. azt a rehabilitációs ellátást,
 14. azt a baleseti járadékot,
 15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. azt a fogyatékossági támogatást,
 17. azt a vakok személyi járadékát,
 18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. azt a honvédekjogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. azt a honvédekjogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 24. azt a házastársi pótlékot,
 25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot és
 26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és
 27. és azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.”

Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A rokkantsági járadék havi összege 2021. január 1-jétől 40 310 forint. (83/1987. “

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 107 540 forint.”

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „208 070” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „208 070” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „208 070” szövegrészek helyébe a „214 315” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „104 035” szövegrész helyébe a „107 160” szöveg lép.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2021. január 1-jétől havi 100 940 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 27 145 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 31 925 Ft,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 43 100 Ft.(5) 2021. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 27 145 Ft, ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 31 925 Ft, ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 43 100 Ft,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

Hatályos: 2021. 01. 01.
Hivatkozás: A Kormány 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről MK 266/2020.sz és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62 § értelmében

Nyugellátások és más ellátások kiegészítő emeléséről 2020.10.21.

2020. november 1-jétől 2020.01.01-jére visszamenőleges hatállyal 1,2 százalékkal emelkednek a különféle saját jogú és hozzátartozói nyugellátások (27 felsorolt ellátás
2020.novemberben már a novemberi ellátás is emelt összegben érkezik, a januártól októberig terjedő időszakra járó különbözetet egy összegben pedig szintén novemberben, az ellátással együtt kell folyósítani. A következő ellátásokra vonatkozik:

 1. öregségi nyugdíjat,
 2. özvegyi nyugdíjat,
 3. szülői nyugdíjat,
 4. árvaellátást,
 5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. korhatár előtti ellátást,
 9. szolgálati járandóságot,
 10. átmeneti bányászjáradékot,
 11. táncművészeti életjáradékot,
 12. rokkantsági ellátást,
 13. rehabilitációs ellátást,
 14. baleseti járadékot,
 15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. fogyatékossági támogatást,
 17. vakok személyi járadékát,
 18. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 24. házastársi pótlékot,
 25. házastárs után járó jövedelempótlékot,
 26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, és
 27. egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és

Az emelést hivatalból – mint korábban is – hajtja végre a hatóság azokra az ellátásokra kell végrehajtani, amelyeket 2020. január 1. előtti időponttól állapítottak meg.

Kivételt képez ez alól bizonyos, alább részletezett esetekben a hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, stb.). Erre az ellátásra ugyanis akkor is jár az emelés, ha arra idén vált jogosulttá valaki, ha az ellátás alapjául szolgáló jogszerzői ellátásra már 2020. január 1. előtt fennállt a jogosultság.
Az emelés jár akkro is, amikor rokkantsági járadék, esetleg rokkantsági ellátás, stb. idei évben történt megszűnését követő
naptól állapítanak meg másik, például rokkantsági ellátást.

Nem hivatalból történik viszont a különbözet folyósítása olyan esetekben, amikor az ellátás év közben szűnik meg! Ennek megfelelően kérnie kell az emelés különbözetét annak, akinek valamikor az év folyamán szűnt meg valamilyen ellátásra való jogosultsága.
A hozzátartozónak is kérelmet kell benyújtania akkor, ha év közben hunyt el a közeli hozzátartozója, aki haláláig nyugellátásban vagy más ellátásban részesült.

A rokkantsági járadék összege 38.670 forintról 39.135 forintra változott, mellyel kapcsolatban az emelést szintén január 1-jétől visszamenőleg kell végrehajtani, azaz a különbözetet ebben az esetben is folyósítani kell.

Hatály: rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hivatkozás: 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 2020.10.21.