1. Nyugdíjak, ellátások emelése 2020.

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

1. NYUGDÍJAK, ELLÁTÁSOK EMELÉSE 2020.

2019.novemberében az infláció miatt a törvény szerint év elején NEM megadott, de év végén novemberben egy összegben kifizetett 0,7%- os mértékkel utólag növekszik 2020.01.01-jétől a nyugdíjak és egyéb ellátások, valamint 2,8%-al (miközben a jegybank 3,4%-os áremelkedést prognosztizál, ezért ez évben HITELEZNEK az ELLÁTÁSBAN részesülő szegények a Kormánynak)

„2020. január 1 -jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 0,7 százalékkal kell emelni:

 1. azt az öregségi nyugdíjat,
 2. azt az özvegyi nyugdíjat,
 3. azt a szülői nyugdíjat,
 4. azt az árvaellátást,
 5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. azt a korhatár előtti ellátást,
 9. azt a szolgálati járandóságot,
 10. azt az átmeneti bányászjáradékot,
 11. azt a táncművészeti életjáradékot,
 12. azt a rokkantsági ellátást,
 13. azt a rehabilitációs ellátást,
 14. azt a baleseti járadékot,
 15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. azt a fogyatékossági támogatást,
 17. azt a vakok személyi járadékát,
 18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. azt a honvédekjogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. azt a honvédekjogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 24. azt a házastársi pótlékot,
 25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot és
 26. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és
  amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről szóló 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.”

“Ha a fenti szerinti saját jogú ellátást a 2020.01.01-től a fenti szerinti emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy a fenti bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is -, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.”

“Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2020. évi időponttól, rokkantsági járadéknak, vagy a fenti bekezdés szerint emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást a fenti bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.”

A fentieken túl változik a rokkantsági járadék havi összege is, mely 2020. január 1-jétől 37.350 forintról 38.670 forintra emelkedik. (83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3))

„(3) Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2019. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.”

 1. § (1) 2020. január 1-jétől – az arra jogosultak esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti emelést követően – a Tny. 62. § (1) bekezdése alapján 2,8 százalékkal kell emelni a 2020. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, az 1. § (1) bekezdés 1-26. pontja szerinti ellátásokat. (2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.
  (3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.
  (4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
 2. § A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
  a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) és de) alpontjában a „198 610″szövegrész helyébe a „205 600” szöveg,
  b) 4. § (1) bekezdésében a „198 610″szövegrészek helyébe a„205 600″szöveg,
  c) 4. § (2) bekezdésében a „99 305″ szövegrész helyébe a„102 800″szöveg lép.”

“8.§: 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § „(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2020. január 1-jétől havi 96 835 forint összeghatárig folyósítható együtt.

 1. § (4) A 2019. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.
  a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 26 350 Ft,
  b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 30 995 Ft,
  c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 41 840 Ft.
  (5) 2020. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
  aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 26 350 Ft,
  ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 30 995 Ft, ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 41 840 Ft, b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet „8/A. § A 2019. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. §-a és 12. §-a szerinti alapösszeg 104 405 forint.”

Az e rendelet alapján emelendő, 2020. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be. A jogszabály szerint, ha egy embernek egyidejűleg több, emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) 2020. január hónapban minden ügyfelét levélben, személyre szólóan értesíti az előző évben folyósított ellátások összegéről, valamint a 2020. január havi emelésről ellátás-típusonkénti bontásban, továbbá arról is, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátások emeléséről hivatalból gondoskodik – tehát az érintett nyugdíjasnak vagy egyéb ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania –, a 2020. január hónapban esedékes ellátásokat már a fentieknek megfelelő összegben folyósítja, illetőleg utalja.
(Megjegyzés: családtámogatási ellátásoknál – fogyatékossági-, családi pótlék – a januári emelt összeg februárban érkezik, mert annak folyósítása nem az adott hónapban történik, hanem azt követően.)

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlanul havi 28.500 forint,

Hatályos: 2020. 01. 01.
Hivatkozás: 300/2019. (XII. 11.)Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62 § értelmében Magyar Közlöny 200/2019. (XII. 11.)