Ellátások-, nyugdíj kiegészítő emelése 2021.november 1,2%, Prémium, A 13. havi ellátás

Ellátások-, nyugdíj kiegészítő emelése 2021.november 1,2% (beépül), Prémium (egyszeri), A 13. havi ellátás

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

2021. évi nyugdíjprémium és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatás,

2021. évben egyszeri alkalommal 80.000Ft nyugdíjprémiumot kell fizetni, aki 2021. novemberében:
– nyugdíjprémiumra jogosító, 80 000 forintnál alacsonyabb összegű nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban
– nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
– a korhatár előtti ellátásban,
– szolgálati járandóságban,
– átmeneti bányászjáradékban,
– táncművészeti életjáradékban,
– rokkantsági ellátásban,
– rehabilitációs ellátásban,
– baleseti járadékban,
– bányászok egészségkárosodási járadékában,
– fogyatékossági támogatásban,
– vakok személyi járadékában,
– rokkantsági járadékban,
– a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
– polgármesterek közszolgálati járadékában,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
– a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
– a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,
– az              egyes        személyes                  szabadságot              korlátozó                    intézkedésekkel                   vagy          semmissé                   nyilvánított elítéléssel              összefüggésben       járó                   –                 kormányrendelet    alapján     a Tny.       62.             §-ában     foglaltak szerint megemelendő – emelésben,
– a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
– házastársi pótlékban vagy
– házastárs után járó jövedelempótlékban részesül.

Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy a 2021 novemberében meghal, a nyugdíjprémium a nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel.

Hatályos: 2021.10.06. (kihirdetés napján)
Hivatkozás: 568/2021. (X. 6.) Korm. rendelete a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról MK 184/2021.sz. 2021.10.06.

NYUGDÍJAK, ELLÁTÁSOK EMELÉSE 2021.

2020.novemberében – mint eddig mindig – az infláció miatt a törvény szerint év elején NEM megadott, de 2020.11.hóban egy összegben és attól kezdve emelt összegben 1,2 százalékkal nőtt 27 ellátás összege – lásd lentebb -, ezért ez évben IS HITELEZNEK az ELLÁTÁSBAN részesülő szegények a Kormánynak.

2021. január 1 -jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 3 százalékkal kell emelni a 2021.01.01-je előtt megállapított ellátások összegét:

 1. azt az öregségi nyugdíjat,
 2. azt az özvegyi nyugdíjat,
 3. azt a szülői nyugdíjat,
 4. azt az árvaellátást,
 5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. azt a korhatár előtti ellátást,
 9. azt a szolgálati járandóságot,
 10. azt az átmeneti bányászjáradékot,
 11. azt a táncművészeti életjáradékot,
 12. azt a rokkantsági ellátást,
 13. azt a rehabilitációs ellátást,
 14. azt a baleseti járadékot,
 15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. azt a fogyatékossági támogatást,
 17. azt a vakok személyi járadékát,
 18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. azt a honvédekjogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. azt a honvédekjogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 24. azt a házastársi pótlékot,
 25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot és
 26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és
 27. és azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.”

Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A rokkantsági járadék havi összege 2021. január 1-jétől 40 310 forint. (83/1987. “

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 107 540 forint.”

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „208 070” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „208 070” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „208 070” szövegrészek helyébe a „214 315” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „104 035” szövegrész helyébe a „107 160” szöveg lép.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2021. január 1-jétől havi 100 940 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 27 145 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 31 925 Ft,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 43 100 Ft.(5) 2021. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 27 145 Ft, ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 31 925 Ft, ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 43 100 Ft,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

Hatályos: 2021. 01. 01.
Hivatkozás: A Kormány 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről MK 266/2020.sz és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62 § értelmében

Kiegészítő 1,2 %-koa nyugdíjemelésre jogosultak, akik már a 2021.januári 3%-os emelésre is jogosultak voltak (254/2021.(V.18.) Korm.r.)

A nyugdíjtörvényben (1997. évi LXXXI. törvény) szabályozottak alapján a kormány kiegészítő intézkedéseket rendelhet el, ha ezt a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében indokoltnak tartja.

A 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet (MK 184/2021.10.05.) rendelet 2021. június 1-jétől – 2021. november 1-jétől, 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal1,2%-kal rendeli emelni:
1. azt az öregségi nyugdíjat,
2. azt az özvegyi nyugdíjat,
3. azt a szülői nyugdíjat,
4. azt az árvaellátást,
5. azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6. azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7. azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8. azt a korhatár előtti ellátást,
9. azt a szolgálati járandóságot,
10. azt az átmeneti bányászjáradékot,
11. azt a táncművészeti életjáradékot,
12. azt a rokkantsági ellátást,
13. azt a rehabilitációs ellátást,
14. azt a baleseti járadékot,
15. azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
16. azt a fogyatékossági támogatást,
17. azt a vakok személyi járadékát,
18. azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
19. azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
20. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
22. azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
23. azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
24. azt a házastársi pótlékot,
25. azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,
26. azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és
27. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

A 2021. január-október hónapokra járó emelés összegét, valamint tizenharmadik havi nyugdíjra vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét – a r.2.§ (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2021 novemberére járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

A 2021-ben megállapított ellátások után is jár az emelés akkor, ha azt a januári emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapítják meg.
Az emelésre akkor is jogosult, ha a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátást idén állapítják meg, azonban erre rokkantsági járadék, esetleg rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás megszűnését követő naptól kerül sor.
Az idén megállapított hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás stb.) esetében is jogosult az emelésre, ha ezt az ellátást az elhunyt jogszerző 2021. nov. 1-jét megelőző időponttól járó saját jogú ellátását alapul véve állapították meg.
A rokkantsági járadékra a visszamenőleges emelés akkor is megilleti az érintettet, ha arra 2021. május 19. előtti időponttól vált jogosulttá.
A rokkantsági járadék összege 40.555 forintról 41 045 forintra változott.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainál figyelembe vehető (Mmtv.) alapösszeg 2021. 11. 01-jétől 108.895Ft, (567/2021. (X. 6.) Korm. r. MK 184/2021.sz. 2021.10.06.) Az alapösszeg a Tny. 62. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik.

Az ellátásokat november hónapban már magasabb összegben folyósítják.
Aki jogosult volt a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve ellátás arányos részére, annak az ehhez kapcsolódó emelést szintén folyósítják.

Nem történik meg az emelési különbözet automatikus folyósítása, ezért azt kérni kell azokban az esetekben, amikor az ellátásra való jogosultság 2021. november 1-je előtt megszűnt, és az érintett vagy nem jogosult új ellátásra, vagy jogosult ugyan, de arra emelés – a fent részletezett szabályozás alapján – nem jár.

A hozzátartozónak, illetve az örökösnek kell kérnie az emelés különbözetének folyósítását azokban az esetekben, amikor az ellátásban részesülő 2021. június 1-je előtt elhunyt.

Hatályos: 2021.10.07. (kihirdetést követő napon)
Hivatkozás: 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről MK 184/2021. (2021.10.06.)