A tizenharmadik havi nyugdíj, ellátás teljes visszaépítése, 2022.februártól, egyszeri juttatás! Nyugdíjemelés 2023.01.01. 15% 2022. 07.01-jétől 3,9% 11.01-étől 4,5%kiegészítő emelés,

A tizenharmadik havi nyugdíj, ellátás teljes visszaépítése, 2022.februártól minden évben, egyszeri juttatás! Nyugdíjemelés 2022.01.01. 5% Visszadó, többlet személyi jövedelemadó kedvezmény 2022.02.15-ig – Ellátások-, nyugdíj kiegészítő emelése 2022.november 4,5% (beépül), Prémium (egyszeri),

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

A tizenharmadik havi nyugdíj, ellátás teljes visszaépítése, 2022.februártól minden évben, egyszeri juttatás!
(a rendelet megjelent 2021.12.07.)

A nyugdíjasok, ellátottak a tizenharmadik havi nyugdíj teljes összegét 2022. februártól évente kézhez kapják
A tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonlóan, más meghatározott pénzbeli ellátásban részesülő személyek is részesülnek tizenharmadik
havi ellátásban.

Tizenharmadik havi ellátásban részesülnek mindazok, akik 2020. legalább egy napjára, valamint 2021. év januárjára
korhatár előtti ellátásban,
szolgálati járandóságban,
átmeneti bányászjáradékban,
táncművészeti életjáradékban,
rokkantsági ellátásban,
rehabilitációs ellátásban,
baleseti járadékban,
bányászok egészségkárosodási járadékában,
fogyatékossági támogatásban,
vakok személyi járadékában,
rokkantsági járadékban,
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
polgármesterek közszolgálati járadékában,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban,
az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben,
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
házastársi pótlékban vagy
házastárs után járó jövedelempótlékban
részesülnek.

A tizenharmadik havi ellátás megilleti
a 2021. januárban az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt
az ellátását olyan, az előző felsorolásban szereplő ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan,
az előző felsorolás szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg, amelyben 2020. év legalább egy napjára részesült,
a 2021. januárban rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben 2020. év legalább egy napjára részesült.

Ha a jogosult a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor a tizenharmadik havi ellátás ellátásonként illeti meg.

Amennyiben a jogosult több, a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátásban részesül, a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegét ezen ellátások együttes összege után kell kiszámolni.

2021-ben a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik a 2021 januárjában a jogosultat megillető, a 2020. év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító nyugellátások és az előző felsorolásban szereplő tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegének 25 százalékával.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik havi ellátás a 2020. december havi ellátásnak a 2021. január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összege alapján kerül kiszámításra.

Az utalást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2021. és 2022. február hónapban hivatalból végzi, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Postai kifizetés esetén a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás a 2021. február havi ellátással együtt,a szokásos nyugdíj-kifizetési napon kerül kifizetésre, azonban az összege az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetésre kerül.
Belföldi bankszámlára történő utalás esetén a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás külön utalási tételként, de a nyugdíjakkal azonos napon, 2021. február 12-én kerül ügyfeleink számláin jóváírásra.
Amennyiben az ellátás folyósítása külföldi bankszámlára történik, a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás a 2021. február havi ellátással összevontan, egy tételként kerül utalásra.

A jogosult halála esetén a fel nem vett tizenharmadik havi nyugdíj, tizenharmadik havi ellátás kifizetése:
A tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy január hónapban bekövetkező halála esetén a juttatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában
az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. A kifizetés ez esetben nem hivatalból történik, ahhoz külön kérelem előterjesztése szükséges.

Hatályos: 2021.12.08.
Hivatkozás: 1997.évi LXXXI.tv.6/A. §, 102/K. § (Tny)
ennek a tv.-nek a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm.r. és 342/2020. (VII.14.) Korm.r. és 684/2021. (XII.7.) Korm.r. MK 223/2021. sz.

2023. január 1 -jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 15 százalékkal kell emelni a 2022.01.01-je előtt megállapított ellátások összegét:

 1. öregségi nyugdíjat,
 2. özvegyi nyugdíjat,
 3. szülői nyugdíjat,
 4. árvaellátást,
 5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. korhatár előtti ellátást,
 9. szolgálati járandóságot,
 10. átmeneti bányászjáradékot,
 11. táncművészeti életjáradékot,
 12. rokkantsági ellátást,
 13. rehabilitációs ellátást,
 14. baleseti járadékot,
 15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. fogyatékossági támogatást,
 17. vakok személyi járadékát,
 18. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
 19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
 24. házastársi pótlékot,
 25. házastárs után járó jövedelempótlékot és
 26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot és
 27. egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.
 28. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.”

Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A rokkantsági járadék havi összege 2023. január 1-jétől 53 880 forint. “

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 114 340 forint.”

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „218 195” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „218 195” szövegrész helyébe a „214 315” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „229 105″ szövegrészek helyébe a „214 315” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „104 035” szövegrész helyébe a „114 555″ szöveg lép.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
  „(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2022. január 1-jétől havi 107 910 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 28 505 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 33 525 Ft,,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 45 255 Ft..(5) 2022. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 28 505 Ft,,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 33 525 Ft,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 45 255 Ft,,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

Hatályos: 2023. 01. 01.
Hivatkozás: A Kormány 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről MK 204/2022.sz és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62 § értelmében

2022. 11.01-2022.01.01-jei visszamenőleges hatállyal 4,5 százalékkal hivatalból kell emelni

azt az öregségi nyugdíjat,

azt az özvegyi nyugdíjat,

azt a szülői nyugdíjat,

azt az árvaellátást,

azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

azt a korhatár előtti ellátást,

azt a szolgálati járandóságot,

azt az átmeneti bányászjáradékot,

azt a táncművészeti életjáradékot,

azt a rokkantsági ellátást,

azt a rehabilitációs ellátást,

azt a baleseti járadékot,

azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,

azt a fogyatékossági támogatást,

azt a vakok személyi járadékát,

azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján

folyósított ellátást,

azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,

azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

azt a házastársi pótlékot,

azt a házastárs után járó jövedelempótlékot,

azt a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

a nemzeti gondozási díjat,

azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli,

amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

Az e rendelet alapján emelendő, 2022. novwmberre járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni. Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásokat olyan módon emelt összegben kell tovább folyósítani, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

Rokkantsági járadék 2022.11.01.: 46 805Ft

Hatály: 2022.11.01.

Hivatkozás: 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről MK 161/2022.sz. 2022.10.05.

2022. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot + a júliusi 3,9% kiegészítő emelés után 4,5% kiegészítő emelés

Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám a 2022. évben 0,5

2022 novemberében egyszeri juttatásra (prémium) jogosult az a személy, aki 2022 novemberében

nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban, házastársi pótlékban, házastárs után járó jövedelempótlékban, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, nemzeti gondozási díjban vagy az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben vagy juttatásban részesül.

Hatály: 2022.10.06.

Hivatkozás: 376/2022. (X. 5.) Korm. rendelete a 2022. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról