Örökre 28.500Ft öregségi nyugdíj, 24.250Ft árvaellátás legkisebb összege, … 2021.01.01-jétől, 2020.07.01-jétől online számlázás

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitációs jogi szakértő
+36-20-420-20-39 julia.bernath@gmail.com; bernath.julia@versenykepesseg.eu

Személyre szóló útmutatást nyújtok mobilon 5 perc alatt a tényállás tisztázást követően díjmentesen. Közérthetőség, szakmaiság, korrektség, megbízhatóság, rövid határidőn belül. “A legnagyobb hatalom az a képesség, hogy megalkossuk, amire legjobban vágyunk, és közben értéket teremtsünk mások számára.” ~ Tony Robbins

A 13.havi nyugdíj első negyedének folyósítása 2021. február és bebetonozták a 28.500Ft mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, 24.250Ft árvaellátás legkisebb összegét,… 2021-01-01-től

A 13. havi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító szerv február hónapban folyósítja.
A jogosultak így első ízben a 2021. februári nyugdíjukkal együtt, de attól függetlenül 2021. februárjában megkapják a 2021. januári
nyugdíjuk egynegyedét mint a 13. havi nyugdíj négy éven át tartó visszaépítése első lépéseként járó plusz összeget.

Azonban 2020.12.30-án megjelent ugyanezen rendeletbe bebetonozta a kormány a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, amely 2008.01.01-jétől 28 500Ft,
ennyi pénzből képtelenség megélni.
Bár ekkora összeget nem sokan kapnak az országban a teljes ellátásra jogosultak közül, az egyéb ellátások megállapítása során figyelembe veszik mindig az öregségi nyugdíj legkisebb megállapítható összegét.
Amely 2008.01.01-jétől változatlan: 28.500Ft. Ehhez igazítottan
állapítják meg egyebek mellett
a közgyógyellátásra való jogosultságot,
de a méltányossági nyugdíjemelésnél, illetve az egyszeri segélynél (nyugdíjak) is irányadó szerepe van a nyugdíjminimumnak,
vagyis az az összeg sem emelkedik ismét meghatározatlan ideig 2021.01.01-jétől.
Pl. az árvaellátás alapesetben a figyelembe vett nyugdíj 30 százaléka, azzal, hogy a legkisebb összege 24 250 forint.
Most már biztos, hogy ennyi is marad 2021.01.01-jétől.

Sok ellátás összege kötődik még ehhez a nyugdíjminimumhoz, a 28.500Ft-hoz:
Fentieken felül a szociális ellátások (aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, térítési díj, közgyógy ellátás, EGYT, FHT,
egészségügyi szolgáltatásra jogosultság,…),
a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás (főállású anyaság, GYES GYET) és az anyasági támogatás összegét
ugyancsak a nyugdíjminimum különböző százalékos mértékeiben határozza meg a családok támogatásáról szóló törvény.
Az egészségbiztosítási ellátások körében a baleseti táppénz összege is függ a mindenkori nyugdíjminimumtól.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai összege is függ a mindenkori nyugdíjminimumtól.
A hozzátartozói ellátások összege is függ a mindenkori nyugdíjminimumtól (özvegyi-, szülői nyugdíj, árvasági ellátás,…
A mindenkori nyugdíjminimum összegétől függ a visszafizetési kötelezettség alóli mentesülés, a végrehajtás,

A valorizációs szorzókkal a nyugdíj megállapítás évét megelőző év nemzetgazdasági átlagkereseti szintjéhez kell emelni a korábbi
években elért kereseteket, hiszen azok értékét karban kell tartani, hogy a nyugdíjszámítás során reális, aktualizált –
vagyis valorizált – összegben lehessen a kereseteket figyelembe venni.
A 2008-ban elért keresetekhez jelenleg 1,803-as a valorizációs szorzó,
vagyis a 2008-ban elért keresetek értékét 1,8-szeresen kell figyelembe venni egy idei nyugdíj megállapítás során,
míg egy 2020-ban esedékes nyugdíj megállapításhoz már kétszeresre is növekedhet a 2008-ra vonatkozó szorzó.
Ugyanennek a gondolatmenetnek az alkalmazásával a 2008-ban megállapított 28.500 forintos nyugdíjminimumnak

  • 2019-ben legalább 28.500 x 1,803 = 51.386 forintnak,
  • 2020-ban feltételezhetően már 28.500 x 1,98 = 56.430 forintnak kellett volna lennie!

Ehelyett idén is, jövőre is maradt és marad örökre 28.500 forint…

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet
a) 3. § (5) bekezdés c) pontjában a „22/A. §” szövegrész helyébe a „102/A. §” szöveg,
b) 11. §-ában az „A 2007. december 31-ét követő, de 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő”
szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
(2020-as szöveg: 11. § A 2007. december 31-ét követő, de 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra
kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint. Új szöveg:
11.§ Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint.)
c) 59/F. §-ában a „Tny. 22/A. §-a alapján szerzett” szövegrész helyébe a „Tny. 2020. július 1-jét megelőzően hatályos 22/A. §-a szerinti” szöveg,
d) 64/D. §-ában az „A 2007. december 31-ét követő, de 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra
kerülő” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
(2020-as szöveg: 64/D. § A 2007. december 31-ét követő, de 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő.
Új szöveg:
64/D.§ Az árvaellátás legkisebb összege havi 24 250 forint.)
e) 68. § (2) bekezdésében a „22/A. §-a” szövegrész helyébe a „2020. július 1-jét megelőzően hatályos 22/A. §-a” szöveg,
f) 72/B. § (8b) bekezdésében a „22/A. §-a” szövegrész helyébe a „2020. július 1-jét megelőzően hatályos 22/A. §-a” szöveg
lép.

A kivételes nyugellátás emelést és az egyszeri segélyt 5ezerFt-tal emeli a 2020.12.30-án megjelent rendelet, és a rendkívüli
egyszeri segély megállapíthatóságának ellátási küszöbértékeit 10ezerFt-tal emeli:
(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 72/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Tny. 66. §-a alapján a nyugellátásban részesülő számára kivételes nyugellátás-emelés akkor állapítható meg, ha a
folyósított nyugellátás és az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontjában megjelölt, számára esetlegesen folyósított rendszeres
pénzellátás – ide nem értve az időskorúak járadékát – együttes havi összege nem haladja meg a 90.000 forintot.”
(Tny. 66.§ (1) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kormányrendeletben meghatározott nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv méltányosságból
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére kivételes nyugellátást
(a továbbiakban együtt: kivételes nyugellátás) állapíthat meg,
b) az a) pontban meghatározott személyek, illetőleg a 47. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti feltétellel – rendelkező özvegy
részére kivételes nyugellátás-emelést, illetőleg a 6. § szerinti nyugellátásban részesülő személyek részére egyszeri segélyt
engedélyezhet.
(2) A kivételes nyugellátás összegét a kérelmező magán-nyugdíjpénztári tagságára tekintet nélkül kell megállapítani.)
(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 72/B. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Az egyszeri segély akkor engedélyezhető, ha a kérelmező Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti havi jövedelme nem
haladja meg
a) a 80.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
b) a 90.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.”

(2020-ban érvényes szöveg: (17) Az egyszeri segély akkor engedélyezhető, ha a kérelmező Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti havi jövedelme nem haladja meg
a) a 75 000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
b) a 85 000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.)
(3) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 72/B. § (20) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központ rendkívül indokolt esetben)
„a) a (9) és (13) bekezdésekben meghatározott feltételek hiányában is engedélyezheti a nyugellátás méltányosságból történő emelését azzal, hogy nem engedélyezhető emelés, ha a nyugellátás és a (9) bekezdés szerinti rendszeres pénzellátás havi összege meghaladja a 100.000 forintot,”
(2020-ban érvényes szöveg:
(20) A Központ rendkívül indokolt esetben
a) a (9) és (13) bekezdésekben meghatározott feltételek hiányában is engedélyezheti a nyugellátás méltányosságból történő
emelését azzal, hogy nem engedélyezhető emelés, ha a nyugellátás és a (9) bekezdés szerinti rendszeres pénzellátás havi
összege meghaladja a 90.000 forintot (…)

Hatályos: 2021.01.01.
Hivatkozás:
707/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete módosította (Magyar Közlöny 295/2020.sz.2020.12.30.) a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletet