ALAPVETŐ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK (rászorultságtól) 5.

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

+36-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ALAPVETŐ SZOCIÁLIS és TB ELLÁTÁSOK (rászorultságtól függő) 5.
VII. 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott szociális rászorultságtól függő ellátások
(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 1997.évi LXXXI.tv.)

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas erre.
Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők választ kaphassanak kérdéseikre

Tájékoztatás bővebben itt a 13. pontban a szociális ellátások változásáról: http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=674

Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról.
A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ebbe a körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A módosítások 2015. március 1-jén lépnek hatályba. Az önkormányzatok számára a javaslat 2015. február 28-áig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására.

VII. 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
VII. 2. Pénzbeli támogatás
VII. 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
VII. 4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,valamint pótlék
VII. 5. Óvodáztatási támogatás 2015.09.01-től megszűnik
VII. 6. Gyermektartásdíj megelőlegezése
VII. 7. Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye
VII. 8. Otthonteremtési támogatás
VII. 9. Természetben nyújtott támogatások
VII. 10. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

VII. 1) 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Jogosult:
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át 39. 900-Ft, ha
-         a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
-         a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
-     a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek
-             akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át 37. 050-FT, az a.) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
-             külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
-             együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja.
Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője
Összeg, forma: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít:
-  a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
-  a pénzbeli támogatásnak (évi két alkalommal)
-  az ingyenes tankönyvnek
- egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

VII. 1) 2. Pénzbeli támogatás

Jogosult:
a jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
- 2009. július 1-jén fennáll, július hónapban 5. 800-Ft, továbbá ha
- 2009. november 1-jén fennáll, november hónapban 5. 800-Ft
pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként.
Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője
Összeg, forma: 2009 óta 5. 800-Ft.

Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

VII. 1) 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Jogosult:
ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Megállapítás: a helyi önkormányzat képviselő testülete.
Összeg, forma: mértékét az önkormányzat rendeletében határozza meg. Természetben is nyújtható.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.

VII. 1) 4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,valamint pótlék

Jogosult:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámja, ha
-          a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék), vagy időskorúak járadékában részesül.
Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője.  
Összeg, forma: a támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a 2009-ben, amely 6. 270-Ft.
A jegyző annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága
- 2009. július 1-jén fennáll, július hónapban 8. 400-FT, továbbá ha
- 2009. november 1-jén fennáll, november hónapban 8. 400-Ft, pótlékot állapít meg gyermekenként.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

VII) 5. Óvodáztatási támogatás

Jogosult: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője, aki
- a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
- továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.
2009-től az óvodáztatási támogatás az új jelentkezők részére első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába.
Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-, illetve négyéves, gyermeküket 2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009 júniusában tízezer forintot folyósítanak.
Megállapítás: a helyi önkormányzat jegyzője.   
Összeg, forma: első alkalommal 20. 000,- Ft.
Második alkalommal 10. 000,- Ft.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

VII. 1) 6. Gyermektartásdíj megelőlegezése

Jogosult:
ha a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (57. 000-Ft)
Megállapítás: Gyámhivatal a bírósági határozat alapján.
Összeg, forma: a bíróság által meghatározott összeg.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

VII. 1) 7. Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye

Jogosult:
-                        rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
-                        három vagy többgyermekes családban élő gyermekek
-                        tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni.
-                        a 18 éven aluli
-                        a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve nappali tagozaton tanuló, valamint
életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket.

Megállapítás: Intézményvezető.
Összeg, forma: gyermekétkeztetés esetén
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
- fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-át
- a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani .
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermek-otthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
A települési önkormányzatoknak a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott gyermek-étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére is van lehetősége, melyhez állami támogatásban részesül.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

VII. 1) 8. Otthonteremtési támogatás

Jogosult:
az a fiatal felnőtt, akinek legalább 3 éves időtartamú megszakítás nélküli nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg és készpénz- vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét
A készpénzvagyonba a fiatal felnőtt keresményéből származó megtakarítást nem lehet beszámítani.
Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha a 3 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére azért került sor, mert a  szülő (szülők) felügyeleti jogának megszüntetése miatt vagy más okból a gyermeknek nem volt felügyeletet gyakorló szülője, és a gyermek neveléséről kirendelt gyám útján nem lehetett gondoskodni.
Megállapítás: Gyámhivatal.
Összeg, forma:
Mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el:
-     a 4 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40-szeresét,
-     a 4 évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét,
-     az 5 évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 60-szorosát.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.

VII. 2) Természetben nyújtott támogatások

http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=474

VII. 2) 1. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Jogosult: ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
Megállapítás: a helyi önkormányzat képviselő-testülete.
Összeg, forma: az általános iskolás gyermekek
-     tankönyv- és tanszerellátásának támogatása,
-     a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye,
-     tandíj,
-     egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve
-     egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.
Hivatkozás: 1997. évi XXXI. tv.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

Jogi nyilatkozat:


Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére.

A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

Ezért a tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitciós jogi szakértő

+36-20-420-20-39 

julia.bernathKUKACgmail.com